NEXT LEVEL

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ OTEVŘELA VÝSTAVU OCENĚNÝCH NÁVRHŮ V PŘÍZEMÍ PAVILONU AKADEMIKA BEDRNY

Fakultní nemocnice Hradec Králové dnes otevřela výstavu architektonických návrhů vzešlých z loňské mezinárodní soutěže na modernizaci chirurgických oborů FN HK. Výstava bude v areálu nemocnice přístupná pro zaměstnance a laickou i odbornou veřejnost do 20. dubna 2018.

Pět návrhů a modely z druhé fáze architektonicko-urbanistické soutěže jsou k vidění v přízemí Pavilonu akademika Bedrny, návrhy z první fáze jsou vystavené ve spojovacím koridoru mezi Pavilonem interních oborů a Plicní klinikou FN HK. Do soutěže se přihlásilo celkem 17 subjektů, vítězem soutěže se stal ateliér M2AU.

„Chceme našim zaměstnancům i veřejnosti umožnit podívat se na všechny do soutěže zaslané návrhy, které nabídly různé pohledy na možné řešení chirurgických oborů. Součástí výstavy je také hodnocení jednotlivých návrhů odbornou porotou a další informace o soutěži,“ uvedl prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Pavilon akademika Bedrny ve FN HK, který byl otevřen v červnu 1985, vyžaduje po více než třech desítkách provozu zásadní modernizaci. Jeho dispoziční a kapacitní uspořádání již nevyhovuje potřebám moderní medicíny. Vedení Fakultní nemocnice Hradec Králové se proto rozhodlo pro vybudování přístavby a současně kompletní rekonstrukci a modernizaci současného pavilonu.

Projekt s celkovými náklady ve výši 2,4 miliardy korun je zařazený mezi strategické investice Ministerstva zdravotnictví České republiky, stavební práce by mohly začít v roce 2021 a dokončené by měly být o pět let později. Modernizací chirurgických oborů vznikne jeden z největších operačních traktů v ČR, ve kterém bude například 21 nejmodernějších operačních sálů. V novém centru bude 16 lůžkových oddělení se 420 lůžky.

Bc. Jakub Sochor, FN HK

tisková zpráva / press release


Soutěž na modernizaci chirurgických oborů FN HK zná vítěze

Vítězem architektonické soutěže na návrh modernizace chirurgických oborů Fakultní nemocnice Hradec Králové se stal tým tvořený účastníky Ing. Janem Heráleckým, Ing. arch. Norbertem Obršálem a Ing. arch. Janem Kubátem. Do letos v dubnu vyhlášené architektonicko-urbanistické soutěže se přihlásilo celkem 17 zájemců, pět z nich postoupilo do druhé fáze.

Nové Chirurgické centrum za zhruba 2,4 miliardy korun, které je zařazené mezi strategické investice ministerstva zdravotnictví, vznikne přístavbou stávajícího Pavilonu akademika Bedrny a jeho následnou kompletní rekonstrukcí. Stavební práce by mohly začít v roce 2021, centrum by mohlo být uvedené do provozu o pět let později.

Jsme rádi, že se do soutěže přihlásilo 17 zájemců, kteří nabídli různé pohledy na možné řešení Chirurgického centra. Věříme, že celý komplex bude po dokončení dobře sloužit pacientům i zaměstnancům nemocnice,“ řekl k soutěži ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vladimír Palička CSc., dr. h. c.

Na druhém místě podle hodnocení odborné poroty, které předsedal prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, skončil návrh týmu Pelčák a partner architekti s.r.o. a LT PROJEKT. Na třetí příčce je tým CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. a K4 a.s. Podrobnější informace o soutěži i jednotlivých návrzích včetně vizualizací je možné najít na www.nextlevelfnhk.cz. Fakultní nemocnice Hradec Králové na začátek příštího roku připravuje pro zaměstnance i veřejnost výstavu jednotlivých soutěžních návrhů, včetně pěti modelů vypracovaných pro druhou fázi soutěže.

Fakultní nemocnice Hradec Králové nyní začne s vítězným týmem jednat o podobě smlouvy. Na rok 2018 jsou naplánované práce na dopracování projektové dokumentace pro územní řízení, o rok později se bude pracovat na dokumentaci pro stavební povolení a na výběru dodavatele stavby.

Modernizací chirurgických oborů vznikne jeden z největších operačních traktů v ČR, ve kterém bude například 21 nejmodernějších operačních sálů.  Podle vedoucího projektu modernizace prof. MUDr. Jana Vojáčka  Ph.D. dojde ke koncentraci velkých diagnostických a intervenčních radiologických technik pro jejich optimální využití, vzniknou nová oddělení akutní rehabilitace a multioborové septické oddělen či oddělení chirurgických ambulantních provozů včetně stacionáře.

Bc. Jakub Sochor, FN HK


Uzavření 2. fáze / Closing of the Stage 2

Vážení kolegové, kteří jste na základě výzvy do II. fáze soutěže zaslali svůj návrh,

nyní probíhá přezkoušení soutěžních návrhů a jejich následné hodnocení soutěžní porotou.

Soutěž zůstává anonymní až do úplného ukončení, což znamená, že obálky s vašimi identifikačními údaji zůstávají stále uzavřené.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne na tiskové konferenci 7. 11. 2017 v 10:00 v konferenční místnosti Pavilonu akademnika Bedrny.

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a těm, kteří postoupili, gratulujeme a přejeme hodně štěstí v druhé fázi.

Organizační tým MOBA

Closing of Stage 2

Dear colleagues, who, on the basis of the Invitation to the Phase II of the competition, sent their proposal,

your proposals are now undergoing an inspection of the competition proposals and their subsequent evaluation by the jury.

The competition remains anonymous until it is complete, meaning that the envelopes with your identification data are still closed.

The announcement of the results of the competition will take place at the press conference on 7 November 2017 at 10:00 in the conference room of the of Academician Bedrna Pavilion.

We are thanking all those who participated in the competition and congratulating and wishing good luck in the second phase.

Organizational team MOBA


Uzavření I. fáze / Closing of Stage I

Vážení kolegové, kteří jste zaslali svůj návrh,

soutěž zůstává anonymní až do úplného ukončení, což znamená, že obálky s vašimi identifikačními údaji zůstávají stále uzavřené, a toto je tedy jediná cesta, kterou vás můžeme informovat:

Výzvy k účasti ve 2. fázi soutěže byly odeslány. Pokud jste neobdrželi výzvu, pak jste nepostoupili do druhé fáze soutěže. Tímto dnem všech pět vyzvaných týmů potvrdilo doručení výzvy.

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili a těm, kteří postoupili, gratulujeme a přejeme hodně štěstí v druhé fázi.

Organizační tým MOBA

 

Dear colleagues who have submitted the proposal,

the competition stays anonymous until it is entirely closed, meaning that the envelopes with your identification info are still sealed. This is therefore the only way we are able to inform you:

The invitations to participate in Phase 2 of the competition were sent. If you did not receive the invitation, you had not been selected for the second round. As of today, all the five invited teams confirmed the receipt of the invitation.

We thank all that participated in this competition. Congratulations and wishes of good luck to those that were selected for the second round.

Organizational team of MOBA

 

 


Vladimír Palička
ředitel FN HK hovoří o modernizaci chirurgického centra /
derictor of FN HK talks about surgical centre modernization


Veronika Bartošová
provozně technická náměstkyně popisuje předmět soutěže /  Operational and Technical Deputy FN HK describes the subject of the competition

 

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je architektonické řešení modernizovaných chirurgických oborů spočívající v novostavbě objektu chirurgických oborů mezi ulicí Nemocnice a Bedrnovým pavilonem a následná rekonstrukce Bedrnova pavilonu (objekt číslo 21), a to tak, aby byla zajištěna funkčnost chirurgických oborů, Emergency (objekt číslo 50) a Pavilonu interních oborů (objekt číslo 10) po celou dobu výstavby a rekonstrukce.

Plánované investiční výdaje (nezahrnující výdaje na projektovou dokumentaci) jak pro novostavbu, tak i pro rekonstrukci Bedrnova pavilonu jsou 1,8 miliard Kč bez DPH.

Cílem soutěže „Next Level – Fakultní nemocnice Hradec Králové“ je najít architektonické řešení Chirurgického centra složeného z nové budovy (přístavby) a rekonstruovaného, dnes technologicky zastaralého, chirurgického pavilonu a propojit oba objekty do jednoho funkčního celku.

Jednou z priorit zadavatele je najít takové řešení, které bude efektivní z provozního hlediska a současně přinese areálu nové kvality. Jelikož se nejdříve počítá s realizací nové budovy Chirurgického centra a následně pak s rekonstrukcí a modernizací pavilonu, bude architektonický tým, který ze soutěže vzejde jako vítěz, spolupracovat s Fakultní nemocnicí Hradec Králové dlouhodobě.

Soutěží oslovujeme evropské architekty, aby představili architektonická řešení, která uspokojí veškeré provozní potřeby chirurgických oddělení nemocnice a vytvoří nejkvalitnější pracoviště pro zdravotnický personál a současně bezpečné a příjemné prostředí pro klienty nemocnice v Hradci Králové.

SUBJECT OF THE COMPETITION

The subject of the competition is the architectural design for the modernisation of the Surgery department consisting of a new building which should be situated between the Nemocnice street and the Bedrna pavilion, and subsequently, the reconstruction of the Bedrna pavilion itself (building no. 21); and this, as to keep the full functionality of the Surgery departments, the Emergency Centre (building no. 50) and the Pavilion of Internal Medicine (building no. 10) during the whole duration of the construction and the reconstruction.

The planned investment cost (not including the costs of project documentation) for the new building and for the Bedrna pavilion reconstruction should be of 1.8 billion CZK without VAT.

The goal of the competition “Next Level – University Hospital Hradec Králové” is to find an architectonic solution for the Surgical Centre, composed of a new building (addition) and the reconstructed (now technologically outdated) earlier surgical pavilion, and to connect the two structures into a viable whole.

One of the priorities of the organiser is to find a solution that would be effective in functional terms, yet also bring new aesthetic qualities into the hospital complex. Since the plan proposes the first step to be the completion of the new Surgical Centre and only then the reconstruction and modernisation of the current pavilion, the architectural team that emerges victorious in the competition will be working with the University Hospital Hradec Králové on a long-term basis.

In this competition, we would like to appeal to European architects to present designs that would meet all the functional needs of the surgery departments of a hospital, and form the best possible working environment for medical staff as well as a safe and pleasant setting for patients in the University Hospital Hradec Králové.