NEXT LEVEL

Rádi bychom upozornili soutěžící, že ve dnech 5. a 6. července je státní svátek a advokátní kancelář bude zavřená. Zároveň v těchto dnech bude omezen provoz zásilkových služeb!

We would like to draw the attention of the contestants to the fact, that on 5th and 6th of July is a national holiday so the Law office will be closed. Also the delivery services will be on this days limited!


Vladimír Palička
ředitel FN HK hovoří o modernizaci chirurgického centra /
derictor of FN HK talks about surgical centre modernization


Veronika Bartošová
provozně technická náměstkyně popisuje předmět soutěže /  Operational and Technical Deputy FN HK describes the subject of the competition

 

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Předmětem soutěže je architektonické řešení modernizovaných chirurgických oborů spočívající v novostavbě objektu chirurgických oborů mezi ulicí Nemocnice a Bedrnovým pavilonem a následná rekonstrukce Bedrnova pavilonu (objekt číslo 21), a to tak, aby byla zajištěna funkčnost chirurgických oborů, Emergency (objekt číslo 50) a Pavilonu interních oborů (objekt číslo 10) po celou dobu výstavby a rekonstrukce.

Plánované investiční výdaje (nezahrnující výdaje na projektovou dokumentaci) jak pro novostavbu, tak i pro rekonstrukci Bedrnova pavilonu jsou 1,8 miliard Kč bez DPH.

Cílem soutěže „Next Level – Fakultní nemocnice Hradec Králové“ je najít architektonické řešení Chirurgického centra složeného z nové budovy (přístavby) a rekonstruovaného, dnes technologicky zastaralého, chirurgického pavilonu a propojit oba objekty do jednoho funkčního celku.

Jednou z priorit zadavatele je najít takové řešení, které bude efektivní z provozního hlediska a současně přinese areálu nové kvality. Jelikož se nejdříve počítá s realizací nové budovy Chirurgického centra a následně pak s rekonstrukcí a modernizací pavilonu, bude architektonický tým, který ze soutěže vzejde jako vítěz, spolupracovat s Fakultní nemocnicí Hradec Králové dlouhodobě.

Soutěží oslovujeme evropské architekty, aby představili architektonická řešení, která uspokojí veškeré provozní potřeby chirurgických oddělení nemocnice a vytvoří nejkvalitnější pracoviště pro zdravotnický personál a současně bezpečné a příjemné prostředí pro klienty nemocnice v Hradci Králové.

SUBJECT OF THE COMPETITION

The subject of the competition is the architectural design for the modernisation of the Surgery department consisting of a new building which should be situated between the Nemocnice street and the Bedrna pavilion, and subsequently, the reconstruction of the Bedrna pavilion itself (building no. 21); and this, as to keep the full functionality of the Surgery departments, the Emergency Centre (building no. 50) and the Pavilion of Internal Medicine (building no. 10) during the whole duration of the construction and the reconstruction.

The planned investment cost (not including the costs of project documentation) for the new building and for the Bedrna pavilion reconstruction should be of 1.8 billion CZK without VAT.

The goal of the competition “Next Level – University Hospital Hradec Králové” is to find an architectonic solution for the Surgical Centre, composed of a new building (addition) and the reconstructed (now technologically outdated) earlier surgical pavilion, and to connect the two structures into a viable whole.

One of the priorities of the organiser is to find a solution that would be effective in functional terms, yet also bring new aesthetic qualities into the hospital complex. Since the plan proposes the first step to be the completion of the new Surgical Centre and only then the reconstruction and modernisation of the current pavilion, the architectural team that emerges victorious in the competition will be working with the University Hospital Hradec Králové on a long-term basis.

In this competition, we would like to appeal to European architects to present designs that would meet all the functional needs of the surgery departments of a hospital, and form the best possible working environment for medical staff as well as a safe and pleasant setting for patients in the University Hospital Hradec Králové.