SOUTĚŽ / COMPETITION

Porota s vybraným návrhem.

The jury with the selected proposal

Předmětem soutěže bylo architektonické řešení modernizovaných chirurgických oborů spočívající v novostavbě objektu chirurgických oborů mezi ulicí Nemocnice a Bedrnovým pavilonem a následná rekonstrukce Bedrnova pavilonu (objekt číslo 21), a to tak, aby byla zajištěna funkčnost chirurgických oborů, Emergency (objekt číslo 50) a Pavilonu interních oborů (objekt číslo 10) po celou dobu výstavby a rekonstrukce.

Plánované investiční výdaje (nezahrnující výdaje na projektovou dokumentaci) jak pro novostavbu, tak i pro rekonstrukci Bedrnova pavilonu jsou 1,8 miliard Kč bez DPH.

Cílem soutěže „Next Level – Fakultní nemocnice Hradec Králové“ bylo najít architektonické řešení Chirurgického centra složeného z nové budovy (přístavby) a rekonstruovaného, dnes technologicky zastaralého, chirurgického pavilonu a propojit oba objekty do jednoho funkčního celku.

Soutěží jsme oslovili evropské architekty, kteří představili architektonická řešení, která by měla uspokojit veškeré provozní potřeby chirurgických oddělení nemocnice a vytvořit nejkvalitnější pracoviště pro zdravotnický personál a současně bezpečné a příjemné prostředí pro klienty nemocnice v Hradci Králové.

The subject of the competition was the architectural design for the modernisation of the Surgery department consisting of a new building which should be situated between the Nemocnice street and the Bedrna pavilion, and subsequently, the reconstruction of the Bedrna pavilion itself (building no. 21); and this, as to keep the full functionality of the Surgery departments, the Emergency Centre (building no. 50) and the Pavilion of Internal Medicine (building no. 10) during the whole duration of the construction and the reconstruction.

The planned investment cost (not including the costs of project documentation) for the new building and for the Bedrna pavilion reconstruction should be of 1.8 billion CZK without VAT.

The goal of the competition “Next Level – University Hospital Hradec Králové” was to find an architectonic solution for the Surgical Centre, composed of a new building (addition) and the reconstructed (now technologically outdated) earlier surgical pavilion, and to connect the two structures into a viable whole.

One of the priorities of the organiser was to find a solution that would be effective in functional terms, yet also bring new aesthetic qualities into the hospital complex. Since the plan proposes the first step to be the completion of the new Surgical Centre and only then the reconstruction and modernisation of the current pavilion, the architectural team that emerges victorious in the competition will be working with the University Hospital Hradec Králové on a long-term basis.

In this competition, we appealed to European architects to present designs that meet all the functional needs of the surgery departments of a hospital, and form the best possible working environment for medical staff as well as a safe and pleasant setting for patients in the University Hospital Hradec Králové.

POROTA / JURY

Zdeněk Zavřel / prof. Ing. arch. – nezávislý porotce – předseda poroty / independent juror – Chairman of the jury

Vladimír Palička / prof. MUDr., CSc., dr. h. c. – závislý porotce – místopředseda poroty / involved juror – Vice chairman of the jury

Mario Corea / Hon. FAIA – nezávislý porotce / independent juror

Richard Klinger / Arch. DI – nezávislý porotce / independent juror

Sergio Bruns / Arch. Ph.D MSADD – nezávislý porotce / independent juror

Jan Vojáček / prof. MUDr., Ph.D. – závislý porotce / involved juror

Veronika Bartošová / Ing. – závislá porotkyně / involved juror

Kristina Richter Adamson / Ing.Arch. ARB RIBA – nezávislá porotkyně, náhradnice / independent juror – alternate

Martin Tycar / Ing. arch. – nezávislý porotce, náhradník / independent juror – alternate

Michal Hudík / MUDr. – závislý porotce, náhradník / involved juror – alternate

Karel Antoš / Ing., Ph.D. – závislý porotce, náhradník / involved juror – alternate

 

CENY / PRIZES

1. cena:    3 500 000 Kč

2. cena:    2 200 000 Kč

3. cena:    1 500 000 Kč

pro neoceněné soutěžící, kteří podají návrh do II. fáze: celková částka ve výši 1 800 000 Kč

1st prize:    3 500 000 CZK (around 129 600 €)

2nd prize:    2 200 000 CZK (around 81 500 €)

3rd prize:    1 500 000 CZK (around 55 500 €)

Among those entering and fulfilling the conditions of the 2nd stage of the competition: divided 1 800 000 CZK (around 66 660 €)

TERMÍNY / SCHEDULE

18. 4. 2017

vyhlášení soutěže / announcement of competition

20. 5. 2017 – prohlídka místa plnění / site visit

9. 6. 2017, půlnoc SELČ / midnight CEST – lhůta pro podávání dotazů I. fáze / submission of questions, 1st stage

7. 7. 2017, 14:00 SELČ /CEST – odevzdání návrhů I. fáze / submission of the competition designs, 1st stage

19. 9. 2017, půlnoc SELČ / midnight CEST – lhůta pro podávání dotazů II. fáze / submission of questions, 2nd stage

20. 10. 2017, 14:00 SELČ / CEST – odevzdání návrhů II. fáze / submission of the competition designs, 2nd stage