OTÁZKY

Dodatečná informace č. 111

OTÁZKA:

Je možné změnit rozsah modelu (modré podbarvení na přiloženém plánku)? Formát 500×650 až 900 by zůstal zachován, model by také zabíral území vyznačené na obrázku plnou tlustou čarou. Viz přiložený obrázek.

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

Změna rozsahu modelu je na uvážení soutěžícího. Je třeba, aby model zabíral alespoň minimální řešené území.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 110

OTÁZKA:

Za jakých podmínek by bylo možné přesunout výstavbu centrální sterilizace časově do 2. etapy (rekonstrukce stávajícího pavilonu)?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Ne, to není možné. Centrální sterilizace musí být vybudována již během 1. etapy, tak aby ji bylo možné používat během rekonstrukce Bedrnova pavilonu. Zachování provozu stávající CS během rekonstrukce Bedrnova pavilonu není technologicky možné.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 109

OTÁZKA:

Je možné překročit řešené území částí stavby, popř. (vzhledem k tomu, že zadavatel je majitelem všech pozemků v areálu)? Za jakých podmínek a kde? Je možné, pokud to bude mít benefity pro chirurgické centrum, zasáhnout do stávající vozovky před intervenční radiologií? Lze území překročit alespoň stříškou či konzolou?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Překročení řešeného území je na uvážení soutěžícího, je třeba zachovat průjezdnost všech komunikací ve všech etapách výstavby CHC a funkčnost všech ostatních provozů FN HK.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 108

OTÁZKA:

Můžete upřesnit prostorové požadavky na vertikální skladovací systém centrální sterilizace? Jaké jsou požadavky pro cestu sterilního materiálu mimo nemocnici (distribuce do ostatních zdravotnických zařízení)?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Prostorové nároky na VVSS jsou uvedeny v podkladu 02 Kniha Místností, List 3-1 CS:

„Vertikální skladovací výtahový systém

uložení sterilního materiálu a speciálního zdravotnického materiálu

prochází 4 patry budovy

počítat s uložením cca 250m3 materiálu (SZM a síta)“

Dále je popsán v Soutěžním zadání, v kapitole 3 CENTRÁLNÍ STERILIZACE, 3.5 ZÓNA 5 – KOMPLETAČNÍ

a v kapitole 13 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ BUDOVY, 13.3.5. SPECIÁLNÍ ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL (SZM) A ROZTOKY, VŠEOBECNÝ MATERIÁL (MTZ) A LÉKY

„vertikálního skladovacího výtahového systému (VSVS) – pro operační sály a centrální sterilizaci. Zadavatel počítá s využitím této technologie, aby došlo k redukci prostoru potřebného pro skladování SZM a MTZ. Je třeba uložit cca 190m3 materiálu.

Ve stejném VSVS bude uloženo i 640 ks sít se sterilními nástroji (rozměr síta: d x š x v = max 600 x 270 x max 220 mm). Zadavatel počítá s využitím 6-8ks VSVS, z čehož pro skladování sít budou využity pouze dva (viz popis centrální sterilizace)“

Cesta sterilního materiálu mimo nemocnici je popsána v kapitole 13 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ BUDOVY, 13.3.7. STERILNÍ NÁSTROJE POUŽÍVANÉ PRACOVIŠTI MIMO BUDOVU

Sterilní nástroje používané pracovišti mimo budovu (např. porodnicko-gynekologická klinika, externí zákazníci) jsou z pracoviště centrální sterilizace odváženy řidiči v převozních skříních přes čistou část rampy denně podle jízdního řádu – co pracoviště, to jedna či více převozních skříní.

Nesterilní nástroje, tj. výše uvedené převozní skříně plné již použitých nástrojů, jsou přiváženy z pracovišť mimo budovu přes špinavou část rampy denně podle jízdního řádu. Řidiči převáží převozní skříně k pracovišti centrální sterilizace. Pozn.: stejným způsobem je přiváženo i tzv. zapůjčené instrumentárium (unikátní nástroje zapůjčené pro individuální operaci na pracovišti mimo FN HK, které nejprve musí projít celým procesem sterilizace).

Sterilní a nesterilní nástroje nevyvolávají potřebu žádných místností. Je vhodné, aby v blízkosti:

 • expediční části pracoviště centrální sterilizace bylo dostatečné místo pro jejich odstavení do doby, než budou odvezeny – 17 ks.
 • příjmové části pracoviště centrální sterilizace bylo dostatečné místo pro jejich odstavení do doby, než budou přijaty ke zpracování – 17 ks.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 107

OTÁZKA:

Informační centrum u vstupu. Čím přesně je myšleno pojem “informační centrum u vstupu”. Je to pracoviště obsazené pracovníkem? Je nutné obsazovat pracovníkem skutečně každý vchod?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Informační centrum je recepce obsazená pracovníkem. Mimo jiné má také funkci kontroly vstupu. Není nutné obsazovat každý vchod pracovníkem, ale je třeba, aby byl vybaven informačním systémem viz bod 9.1.1 Zadání soutěže a kontrolován alespoň kamerovým systémem.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 106

OTÁZKA:

Je možné některé části zobrazovacích metod původně zamýšlené v první etapě (novostavba) přiřadit k hnízdu OUM a realizovat až dohromady s tímto hnízdem?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Ne, toto řešení není vhodné. Je třeba zachovat navrženou strukturu, tj. rozdělit jednotlivé zobrazovací modality do obou hnízd, tak jak je požadováno v Zadání soutěže.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 105

OTÁZKA:

Co znamená využití technických možností 2pp? Pokud zvýšení využitelnosti 2pp bude umožněno zvětšením tohoto podlaží (zvýšením obestavěného prostoru), bude se to jevit zadavateli stále výhodné?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Současné využití 2PP není z vašeho návrhu zcela zřejmé. Pokud bude 2PP navrženo, je to třeba přesněji popsat a zdůvodnit i s ohledem na celkové náklady stavby.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 104

OTÁZKA:

Poloha sesterny a recepčního pultu: uprostřed (efektivní obsluha lůžek), nebo hned u vstupu na oddělení (přehled)?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Z pohledu zadavatele je upřednostňována efektivnost obsluhy lůžek, v současnosti je v nemocnici používán model sesterny „uprostřed“ oddělení.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 103

OTÁZKA:

Preferovaná šířka chodeb s lůžky. V návrhu byly využity minimální šířky chodeb pro manipulaci s ležícími pacienty (2400/3000mm dle provozu). Jaké jsou preferované a minimální šířky z pohledu zadavatele v jednotlivých provozech (jip, operační sály, lůžkový trakt)?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

V návrhu je nutné respektovat příslušné vyhlášky a normy. Jiné než normou a vyhláškou uvedené minimální šířky chodeb pro manipulaci s ležícími pacienty zadavatel nepožaduje.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 102

OTÁZKA:

Připouští zadavatel možnost přístupu do 1PP pro automobily podjetím komunikace jižně od chirurgického centra?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Ano, toto řešení vjezdu pro automobily je možné.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 101

OTÁZKA:

Rozměry zásobovacích aut. Je možné uvažovat z důvodů úsporných výšek nižší auta k zásobování chirurgického pavilonu (nižší, než Avie)?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

V současnosti nelze počítat s nižším zásobovacím automobilem, než je uvedeno v zadání soutěže.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 100

OTÁZKA:

Počet filtrů na operační sály: Zadavatel požaduje celkem 6ks filtrů pro vstup na operační sály. Nelze tento počet redukovat např. na 4 (2 pro personál v etapě 1, 2 pro studenty v etapě2)?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Konečný počet vstupních filtrů na operační sály nelze redukovat. V rámci etapizace je možné filtry vytvořit postupně, v závislosti na vytvořeném počtu operačních sálů

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 99

OTÁZKA:

Lze sloučit vstup pro pacienty a také filtry jipek v rámci dvojčete? Nebo musí mít z veřejně přístupné chodby přístup každá dílčí jednotka?

 

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Zadavatel tuto možnost nevylučuje, v případě že návrh bude funkční z hlediska obslužnosti (provoz jedné JIP při uzávěru druhé JIP) a z hlediska hygienického.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 98

OTÁZKA:

Bylo by reálné zásobovat provoz Bedrnova pavilonu během první etapy (výstavba novostavby) z vchodu u intervenční radiologie?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Ne, toto řešení není přípustné.

odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 97

OTÁZKA:

Připouští zadavatel umístění skladů bez vazby na jádro, obsluhující konkrétní provoz (tj. použití 2 jader k vazbě sklad-obsluhovaná funkce)? Alespoň pro 1. fázi?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Ne, toto řešení není vhodné, vzhledem k nepřiměřenému prodloužení transportních tras materiálu a nárokům na manipulaci s materiálem.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 96

OTÁZKA:

Je možné v některých místech využít podzemí Bedrnova pavilonu (vedle míst, která jsou nyní využívaná)?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Ano, možné to je. Nicméně je třeba mít na paměti, že v současnosti je podzemí Bedrnova pavilonu využito jako technické a instalační podlaží se sníženou světlou výškou.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 95

OTÁZKA:

V jakém aspektu se jeví komplikovaný navržený stínící systém (návrh č. 2)?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Zadavatel má lepší zkušenost s provozem a údržbou předokenních žaluzií.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 94

OTÁZKA:

Existuje dovolený rozptyl ve velikosti ploch místností, které jsou v programu přímo uvedeny?

Dotaz doručen dne 19. 9. 2017 v 23:57 hod

ODPOVĚĎ:

Velikosti ploch místností uvedené v dokumentu 02 Kniha místností, případně v Soutěžním zadání je třeba uvažovat jako nepodkročitelné.  Zadavatel neumí využít místnost pro daný účel v případě, že bude menší, než je uvedeno.

Odpověď uveřejněna dne 22. 9. 2017


Dodatečná informace č. 93

OTÁZKA:

Trvá zadavatel na umístění pouze jedné umyvárny (mytí lékařů) v zázemí sálových dvojčat? Je možné navrhnout pro každý operační sál samostatnou umývárnu, tak jak je tomu v ponechávaných operačních sálech č. 1-4?

Dotaz doručen dne 18. 9. 2017 v 15:18 hod

ODPOVĚĎ:

Záměrem zadavatele je sdružování sálů do „dvojčat“ kvůli úspoře prostorů, které je možné v rámci tohoto „dvojčete“ sdílet, tedy i v případě chirurgického mytí lékařů. Zadavatel preferuje sdružené mytí lékařů pro dvojče.

Odpověď uveřejněna dne 21. 9. 2017


Dodatečná informace č. 92

OTÁZKA:

Kde bude připravován pacient na operaci?

Dotaz doručen dne 18. 9. 2017 v 15:18 hod

ODPOVĚĎ:

Předoperační příprava pacienta probíhá přímo na operačním sále. Zadavatel přípravnu nepožaduje ani neuvažuje o jejím zřízení operační přípravny.

Odpověď uveřejněna dne 21. 9. 2017


Dodatečná informace č. 91

OTÁZKA:

Součástí portfolia mají být dle obsahu plochy a kubatury objektů podklad č. 12. V podrobném rozpisu portfolia je uvedeno “Propočet ploch a kubatur a investičních nákladů – vyplněný soutěžní podklad č. 12 „Plochy a kubatury II fáze“, s číslováním místností shodným s půdorysy, rozdělený do jednotlivých etap výstavby pro hlavní objekty i pro objekty vyvolaných investic s případným komentářem.”

V podkladu č. 12 jsou dvě tabulky (jedna s číslováním místností a druhá řešící investiční náklady. Součástí portfolia mají být obě, nebo pouze tabulka druhá (kratší).

Vzhledem k počtu místností v objektu a požadavku tabulek i v anglické verzi (tedy tabulka 2x), za předpokladu zajištění čitelnosti tabulek není možné dodržet požadovaný počet listů portfolia už pro jednu verzi. Je možnost tabulku provést jako dvojjazyčnou (tedy sloučit českou i anglickou verzi). V případě požadavku na tabulku se všemi názvy místností lze navýšit počet listů portfolia?

Dotaz doručen dne 18. 9. 2017 v 9:16 hod

ODPOVĚĎ:

Součástí portfolia by měl být vyplněný podklad č. 12 „Plochy a kubatury II fáze“ v celém rozsahu (obě tabulky, a to nejlépe v obou jazycích). Tabulky lze provést jako dvojjazyčné (tedy sloučit českou i anglickou verzi). Dle našich předpokladů je třeba na tabulky v portfoliu vyčlenit ca 4 listy (ca 2400 řádků v několika sloupcích). Pokud budou soutěžícím vyplněné tabulky zabírat místo větší než 4 listy, je možné portfolio o chybějící listy pro tabulky doplnit.

Odpověď uveřejněna dne 21. 9. 2017


Dodatečná informace č. 90

OTÁZKA:

Vzorce v tabulce investiční náklady (podklad č. 12 „Plochy a kubatury II fáze) jsou závazné nebo mohou být upraveny tak, aby nedocházelo k nelogickým výpočtům přes buňky obsahující text.

Dotaz doručen dne 18. 9. 2017 v 9:16 hod

ODPOVĚĎ:

Vzorce v tabulce investiční náklady (podklad č. 12 „Plochy a kubatury II fáze) mohou být upraveny tak, aby nedocházelo k nelogickým výpočtům přes buňky obsahující text.

Odpověď uveřejněna dne 21. 9. 2017


Dodatečná informace č. 89

OTÁZKA:

Zde bylo dopovězeno, že složené číslo X00 má být na patře pouze jedenkrát. Lze Bohužel na jednom podlaží je vždy více jak 100 místností. Lze složené číslo rozšířit o jedno nebo dvě místa (X000, alt. X0000). U položek OCHAP je členění na oddělení (1.1, 1.2, ..), zda číselná řada za X má vždy u jednotlivých oddělení vždy začínat jedničkou a nebo na sebe navazovat). Pokud bude začínat vždy číslem 1 nebude fungovat požadavek z odpovědi č. 88. (po odstranění prvních dvou čísel by se čísla místností opakovali).

Dotaz doručen dne 4. 9. 2017 v 8:50 hod

ODPOVĚĎ:

Ano lze ho rozšířit o jedno nebo dvě místa jak navrhujete, cílem je aby se použila stejná čísla i po soutěží v případě že toho nelze dosáhnout z jakýchkoliv důvodu prosím aby byla dodržena přehlednost číslovaní v samotné soutěži.

Odpověď uveřejněna dne 6. 9. 2017


Dodatečná informace č. 88

OTÁZKA:

V podkladu číslo 12 je naznačen způsob číslování místností, dle naší interpretace: např. 2 X01 – přičemž první číslo znázorňuje provozní využití místnosti, pozice X se nahrazuje číslem podlaží a dále se pokračuje pořadovým číslem místnosti v tom daném podlaží. Je možné tento naznačený model rozšířit o podrobnější členění provozního využití, např. 6.1 X01 – kde 6 je označení provozní využití místnosti, v tomto případě „Standardní lůžková oddělení“ následované podružným označením např. „Neurochirurgie“ a dále pokračovat v předem daném režimu (číslo podlaží a číslo místnosti)? (Obdobně je provedeno členění v části OCHAP.)

Dotaz doručen dne 31. 8. 2017 v 15:29

ODPOVĚĎ:

Ano, tento naznačený model je možné rozšířit o podrobnější členění provozního využití a dále pokračovat v předem daném režimu.

U číslování místností je kvůli orientaci odborníků a poroty vhodné dodržet nomenklaturu předčíslí (např. 6.1) a složeného čísla X01, kde X je číslo podlaží (přízemí = 1NP = „1“) a „01“ je pořadové číslo místnosti. Složené číslo vychází z informačního podkladu 07 / STAVEBNÍ STANDARDY, kapitola 1.3.

Při zpracování dalších stupňů projektové dokumentace zadavatel předpokládá, že bude pro komunikaci s projekčním týmem používat pouze složené číslo, předčíslí bude používáno pouze při hodnocení soutěžních návrhů. Z výše uvedeného vyplývá, že by se složené číslo v rámci podlaží nemělo vyskytovat vícekrát jak jednou.

Odpověď uveřejněna dne 1. 9. 2017


Dodatečná informace č. 87

OTÁZKA:

Mohou být na panelech s čísly 3, 4 a 5 další schémata, grafiky či popisy dle uvážení soutěžících, nebo musí panely 3,4 a 5 obsahovat pouze zadaný rozsah specifikovaný v soutěžních podmínkách?

Dotaz doručen dne 31. 8. 2017 v 15:29

ODPOVĚĎ:

Viz Soutěžní podmínky, ve znění Výzvy k podání návrhu do II. fáze soutěže, kapitola 6, podkapitola 6.2.1 Grafická část – panely II. fáze „PANEL 1,2,3,4,5 BUDE OBSAHOVAT PŘEDEVŠÍM“.

Umístění dalších schémat, grafiky či popisů je tedy na uvážení soutěžících.

Odpověď uveřejněna dne 1. 9. 2017


Dodatečná informace č. 86

OTÁZKA:

Žádáme o zvážení zadat fyzický model jako vkládací, tj. že bude vypisovatel připraven model okolí a účastníci dodají prostorově přesně specifikovaný model. Tato metoda vede k nejlepší možnosti porovnání jednotlivých návrhů

Dotaz doručen dne 25. 8. 2017 v 15:00

ODPOVĚĎ:

S ohledem na povahu okolní zástavby a variabilitu velikosti řešeného území rozhodla porota pro samostatný model soutěžního návrhu.

Odpověď uveřejněna dne 29. 8. 2017


Dodatečná informace č. 85

OTÁZKA:

V zadání je definován fyzický model z bílého materiálu. Je možné kombinovat bílý materiál s průhledným (pro účely oken). Prosím tedy o bližší specifikaci použitých materiálů v modelu.

Dotaz doručen dne 25. 8. 2017 v 15:00

ODPOVĚĎ:

Model je v Soutěžních podmínkách, ve znění dle Výzvy do II. fáze soutěže definován „Model bude proveden v jednotné bílé barevnosti“ Volba konkrétního materiálu včetně kombinace s průhledným materiálem je na uvážení soutěžícího.

Odpověď uveřejněna dne 29. 8. 2017


Dodatečná informace č. 84

OTÁZKA:

Žádáme o zvážení změny v zadání ohledně prezentace návrhů na panelech: myslíme si, že perspektivní záběry a schémata vysvětlující provozní návaznosti mají větší vypovídací hodnotu pro posouzení návrhů nežli je axonometrie a ortogonální pohledy. Navrhujeme vypuštění axonometrie a pohledů a jejich nahrazení větším počtem zobrazení dle uvážení soutěžících.

Dotaz doručen dne 25. 8. 2017 v 15:00

 ODPOVĚĎ:

Prostor na prezentaci návrhů ve formě perspektivních záběrů a schémat vysvětlující provozní návaznosti je

na panelech 1 a 2 definován v Soutěžních podmínkách, ve znění dle Výzvy do II. fáze soutěže:

6.2.1 Grafická část – panely II. fáze

PANEL 1 BUDE OBSAHOVAT PŘEDEVŠÍM:

bod B

„Schéma cirkulace uživatelů a materiálu (pacientů, návštěvníků, personálu, všech typů materiálně technického zajištění a příjezd a parkování sanitních vozů ve finální etapě) mezi provozy / odděleními v rozloženém izometrickém náhledu a případná další schémata popisující návrh“

PANEL 2 BUDE OBSAHOVAT PŘEDEVŠÍM:

bod C

„Zobrazení exteriéru návrhu ve 4 zákresech / perspektivách a dle uvážení soutěžícího a zobrazení interiéru návrhu ve 2 zákresech / perspektivách a dle uvážení soutěžícího“

bod E

„Další schémata, grafiky či popisy dle uvážení soutěžících“;

a dále pro portfolio návrhu definován v Soutěžních podmínkách, ve znění dle Výzvy do II. fáze soutěže:

6.2.2 Portfolio návrhu – II. fáze:

PROTFOLIO BUDE OBSAHOVAT PŘEDEVŠÍM:

D Provozní schémata – začleněná do textu nebo samostatně

D.a

Schémata jednotlivých etap výstavby a způsob propojení nového objektu na Emergency, intervenční radiologii atd., v průběhu rekonstrukce Bedrnova pavilonu

D.b

Schémata cirkulace uživatelů a materiálu (pacientů, návštěvníků, personálu, všech typů materiálně technického zajištění a příjezd a parkování sanitních vozů) mezi provozy / odděleními v rozloženém izometrickém náhledu a to pro všechny etapy.

D.c

Schéma navrženého konstrukčního řešení objektů Chirurgického centra

D.d

Schéma podlaží s operačními sály, JIP, dospávací jednotkou s barevným rozlišením prostor na veřejné a neveřejné (viz kapitola D11 Zadání soutěže) tak, aby bylo zřetelné dodržení hygienických režimů (zejména převlékání personálu do operačního/JIP prádla).

D.e

Schéma Logistiky dotčené části areálu ve všech etapách výstavby včetně řešení dopravy a dopravy v klidu a případnou relokaci skladů MTZ pokud je navržena, s popisem navrženého řešení

D.f

Schéma fungování heliportu ve všech etapách výstavby Chirurgického centra

Do portfolia návrhu je možné přidat další schémata, grafiky či popisy dle uvážení soutěžících

Odpověď uveřejněna dne 29. 8. 2017


Dodatečná informace č. 83

OTÁZKA:

Je dislokace sálů, tak jak je v zadání, fixní? Jde zvláště o JDCH, kde se má po realizaci Bedrnova pavilonu vracet zpět.

Dotaz doručen dne 25. 8. 2017 v 15:00

 ODPOVĚĎ:

Přiřazení operačních sálů k jednotlivým odbornostem a to včetně JDCH, je návrh zadavatele, který nebude striktně požadován. Zadavatel však trvá na:

 • vybudování operačních sálů č. 13 – 21 v přístavbě
 • zachování operačních sálů č. 1 – 4 v Bedrnově pavilonu (zadavatel počítá se zakonzervováním těchto již rekonstruovaných sálů)

tak, jak je uvedeno v soutěžním podkladu 01 ZADÁNÍ SOUTĚŽE v kapitole E2 Operační sály. Umístění ostatních sálů do přístavby či Bedrnova pavilonu je na uvážení soutěžícího, tj. není nezbytně nutné, aby byly např. operační sály určené pro JDCH po realizaci umístěny v Bedrnově pavilonu. Důležité je zachovat funkční vazby a pokud možno co nejkratší transportní trasy.

Odpověď uveřejněna dne 29. 8. 2017


Dodatečná informace č. 82

OTÁZKA:

Součástí OAV je i zelená zóna UROL. Jaké má zóna požadavky na dopravu sterilního materiálu?  V knize místností není filtr materiálu a ani není požadavek na čistý a špinavý výtah z centrální sterilizace. Ocenil by zadavatel přímé vyústění čistého a špinavého výtahu centrální sterilizace do zelené zóny OAV?

Dotaz doručen dne 25. 8. 2017 v 11:49

ODPOVĚĎ:

Zadavatel počítá, že OAV bude potřebovat funkční propojení s Oddělením centrální sterilizace a to jak pro potřebu zelené zóny UROL, tak i pro 3 zákrokové operační sálky. Způsob zásobování OAV není zadavatelem podrobněji specifikován. Přímé vyústění čistého a špinavého výtahu Centrální sterilizace do zelené zóny OAV je možným řešením.

Odpověď uveřejněna dne 29. 8. 2017


Dodatečná informace č. 81

OTÁZKA:

Je vhodné navrhnout dva expresní vstupy do zóny operačních sálu? Například jeden pro JIP umístěnou v CHC a druhý pro JIP v pavilonu 50? Nebo je vhodnější mít pouze jeden expresní vstup nehledě na přístupové vzdálenosti z různých JIP?

Dotaz doručen dne 18. 8. 2017 v 14:37

 ODPOVĚĎ:

Počet navržených expresních vstupů do zóny operačních sálů je na rozhodnutí soutěžících. Zadavatel je nakloněn více expresním vstupům, obzvláště pokud to zkracuje vzdálenosti pro transport expresních pacientů.

Odpověď uveřejněna dne 22. 8. 2017


Dodatečná informace č. 80

OTÁZKA:

Ze soutěžních dokumentů není jasné, je-li možné změnit nebo přidat účastníky soutěže a autory soutěžního návrhu do II. fáze soutěže. Za předpokladu, že autoři návrhu v I. fázi i ve II. fázi splní podmínky účasti v soutěži.

Dotaz doručen dne 18. 8. 2017 v 14:37

 ODPOVĚĎ:

Účastníky soutěže a autory soutěžních návrhů pro II. fázi soutěže je přípustné oproti I. fázi pouze přidat.

Odpověď uveřejněna dne 22. 8. 2017


Dodatečná informace č. 79

OTÁZKA:

Dotaz k dispozičnímu řešení oddělení JIP – V soutěžních podkladech i v dodatečné informaci č. 31 bylo uvedeno, že JIP kardiochirugie 12 lůžek a neurochirugie 10 lůžek musí být z operačního traktu přístupné bez použití výtahu. U zbylých dvou JIP 12 (neurochirugie + chirurgie) a JIP 10 (karidiochirugie + ortopedie) tato informace uvedena nebyla. Pokud bude zajištěno vnitřní vertikální provozní spojení v rámci JIP – lze dvojče navrhnout ve dvou úrovních s tím, že dvě oddělení, u nichž bylo zmíněna nutnost dopravy ze sálů bez výtahu, budou umístěna na patře operačního traktu?

Dotaz doručen dne 15. 8. 2017 v 9:15

 ODPOVĚĎ:

Ano, toto řešení je možné, avšak zadavatel z provozně-ekonomických důvodů významně více preferuje umístění všech JIP v jediném podlaží, a to na patře operačního traktu.

Rozmístění dvojčete do dvou podlaží nad sebou je ekonomicky méně výhodné, ale přípustné, pouze však za splnění i těchto předpokladů:

 • mezi jednotkami intenzivní péče umístěnými nad sebou bude provozní schodiště pro pohyb personálu, aby se personál nemusel při přesunu v rámci dvojčete převlékat. Schodiště může být sdíleno všemi čtyřmi jednotkami intenzivní péče; schodiště nemá mít vyústění do prostor vně jednotky intenzivní péče, je přípustné jeho vyústění dovnitř operačního traktu.
 • jednotky intenzivní péče umístěné nad sebou budou propojeny výtahem pro převoz pacientů, protože pacienti z JIP umístěné na patře operačního traktu jsou po určité době obvykle překládáni do druhé JIP v rámci dvojčete. Výtah může být sdílen všemi čtyřmi jednotkami intenzivní péče; výtah nemá mít vyústění do prostor vně jednotek intenzivní péče, je přípustné jeho vyústění dovnitř operačního traktu.

Odpověď uveřejněna dne 15. 8. 2017


Dodatečná informace č. 78

OTÁZKA:

Pokud doporučení, které jsou zmíněná v komentáři, jsou takového rázu, že ovlivňují nejen dispoziční uspořádání vnitřních prostor, ale i celkový objem návrhu představeného v prvním kole soutěže, je z hlediska preferencí více kladen důraz na původní řešení nebo na doporučení, která ale mohou mít za následek výraznou změnu charakteru návrhu pro kolo druhé?

Dotaz doručen dne 15. 8. 2017 v 9:15

 ODPOVĚĎ:

Z hlediska preferencí je více kladen důraz na doporučení poroty do II. fáze soutěže.

Odpověď uveřejněna dne 15. 8. 2017


Dodatečná informace č. 77

OTÁZKA:

Jaké jsou hlavní důvody požadavku, aby JIPky tvořily dvojčata?

Dotaz doručen dne 11. 8. 2017 v 16:34.

 ODPOVĚĎ:

Sdružování jednotek intenzivní péče do dvojčat má provozně-ekonomické důvody. Dvojčata sdílejí některé specializované místnosti, zdravotnickou přístrojovou techniku a personál. Viz Zadání soutěže, kapitola E 5 JIP, blíže 5.1 KAPACITY: „Architektonicky je požadováno řešení ve smyslu dvou dvojčat. Každé dvojče se skládá z deseti lůžkové a dvanácti lůžkové JIP. Takovéto dvojče muže sdílet některé prostory – viz soutěžní podklad Kniha místností.“ V rámci dvojčete má být například sdílen zákrokový sálek, multifunkční/konferenční místnost.

Obvykle jsou jednotlivé JIP provozovány autonomně, v určitých situacích však dvojče může být provozováno společně – dvojče je vždy dominantně určeno jedné z odborností (kardiochirurgie, neurochirurgie). Formát dvojčat je výhodný z hlediska pohybu personálu dané kliniky, personálního a přístrojového zajištění (například v případě nutnosti resuscitace pacienta), sdílení určitých definovaných místností atd. Uspořádání do dvojčat poskytuje zadavateli větší flexibilitu, s tímto uspořádáním má zadavatel praktickou zkušenost, která potvrzuje výhodnost tohoto uspořádání.

Odpověď uveřejněna dne 15. 8. 2017

Dodatečná informace č. 76

OPRAVA SOUTĚŽNÍHO PODKLADU Č. 11:

V soutěžním podkladu č. 11 – „11_PLOCHY A KUBATURY I FAZE – AREAS AND VOLUMES 1ST PHASE.xlsx“ opravujeme v české verzi dokumentu, listu „Plochy a kubatury I. fáze“ znění řádků 55, 56, 57, 58, 59 a 60

pod řádek 54 doplňujeme nový řádek „Spodní stavba, základy“

pod řádek 56 doplňujeme nový řádek „Plochy střech celkem“

řádek 58 označujeme „Součet ploch a objemů“

znění řádků 55, 56, 57, 58, 59 a 60 měníme tímto na:

Do polí v řádku 60 doplňujeme vzorce pro součty ploch a kubatur

Podklad č. 11 ve znění změny dle dodatečné informace č. 76 je přílohou této dodatečné informace:

11_PLOCHY A KUBATURY I FAZE dle DI 76 – AREAS AND VOLUMES 1ST PHASE acc AI 76

Dodatečná informace uveřejněna dne 21. 6. 2017


Dodatečná informace č. 75

Rádi bychom upozornili soutěžící, že ve dnech 5. a 6. července je státní svátek a advokátní kancelář bude zavřená. Zároveň v těchto dnech bude omezen provoz zásilkových služeb!

Soutěžní návrhy I. fáze lze odevzdat kterýkoliv pracovní
den v týdnu v době mezi 10:00 hod. až 17:00 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání od 10:00 hod. do 14:00 hod. do advokátní kanceláře na adrese:

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.
advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 00, Praha 1

Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu v I. fázi soutěže, tedy konec soutěžní lhůty, je 7. 7. 2017 v 14:00 hodin SELČ.

Soutěžní návrh je třeba doručit do budovy
PRAHA CITY CENTRE, 2. patro, recepce REGUS

Dodatečná informace uveřejněna dne 21. 6. 2017Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 74

OTÁZKA:

Je umístění více lůžkových jednotek na jednom podlaží důvodem k vyloučení ze soutěže, přestože řešení přináší jiné ekonomické a provozní výhody, než je nutnost lékaře sejít 1 podlaží v jednom případě po schodech nebo použít výtah (1 lékař na 4 lůžkové jednotky ve 2 podlažích v Berdrnově pavilonu), což je obvykle nejkratší cesta? Znamená to, že sloužící lékař má na starosti v noční službě 110 pacientů převážně v pooperačním stavu?

Dotaz ze dne 14. 6. 2017 čas doručení: 11:40

 ODPOVĚĎ:

Ne, umístění více lůžkových jednotek na jednom podlaží není důvodem k vyloučení ze soutěže. Dále viz dodatečná informace č. 46

Sloužící lékař má na starosti v noční službě maximálně 90 pacientů nejen v pooperačním stavu.

Při tvorbě soutěžních podkladů byla lokalizace standardních lůžkových oddělení pro zadavatele vůbec nejtěžším úkolem. Cílem zadavatele je přinejmenším:

 • zachovat těsnou fyzickou vazbu mezi Emergency a oddělením TRAUMA,
 • fyzicky přiblížit oddělení, která mají blízkou odbornou vazbu (ORTO s RH+TRAUMA; HCH s KCH a CHIR),
 • minimalizovat vzdálenosti mezi lůžkovými odděleními, která patří do stejné kliniky nebo budou v její „dominantní správě“ (viz obrázek vycházející ze schématu 17a, stejná barva = stejná klinika) – lékaři této kliniky mají lůžková oddělení na starosti v noční službě,
 • oddělit dětská oddělení od ostatních, aby se dospělí a dětští pacienti zbytečně nerušili,
 • co nejvíce redukovat počet lůžkových stanic, které se po dokončení rekonstrukce Bedrnova pavilonu budou muset někam stěhovat,

a to vše při dodržení pravidel nemocniční hygieny.

Odpověď uveřejněna dne 16. 6. 2017Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 73

OTÁZKA:

V textu podmínek část E str 38 se píše: “některé z pracovišť a služeb, které po dobu rekonstrukce Bedrnova pavilonu fungovaly v novostavbě, budou přesunuty zpět.: ” Zadavatel ví o konkrétním pracovišti, pro který tento případ určitě nutně nastane, nebo jde o situaci, které by mohla nastat v závislosti na konkrétním návrhu?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Zadavatel ví, že tento případ nastane. Z hlediska finálního uspořádání by umístění některých pracovišť v dočasné pozici nebylo optimální, zejména kvůli návaznosti na budovu č. 50 (např. lůžkové oddělení TRAUM).

Standardní lůžková oddělení a zázemí klinik, která se budou po dokončení rekonstrukce Bedrnova pavilonu stěhovat z novostavby do Bedrnova pavilonu, jsou patrná z porovnání schématu č. 30 znázorňujícím alokaci v přechodném období se schématem č. 25 znázorňujícím alokaci ve finální fázi.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 72

OTÁZKA:

V textu se počítá, že část programu novostavby může být dokončeno až v poslední fázi (např. dospávací jednotka, jedno dvojče JIP apod. – schéma B). Brání něco dokončení těchto částí již v první etapě (např. nějaké důvody financování, personální apod.), nebo jde pouze o možnost doplnit tyto části až v poslední etapě?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Přístavba by měla být optimálně velká tak, aby v přechodném období bylo možné zachovat provoz, a ve finální fázi bylo celé chirurgické centrum efektivně využito – vybudování nadbytečných kapacit v přístavbě a nenaplnění rekonstruovaného pavilonu akademika Bedrny by bylo neefektivní. V kapitole E 17 PŘECHODNÉ OBDOBÍ A ZACHOVÁNÍ VAZEB a ve Schématu B CHIRURGICKÉ CENTRUM V PŘECHODNÉM OBDOBÍ je uveden minimální požadovaný stav dokončených (provozuschopných) částí a oddělení. Dokončení dalších částí a oddělení již v předchozích etapách je na uvážení soutěžícího.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 71

OTÁZKA:

Jaká je další vize rozvoje areálu v okolí řešeného území – především jižně od něj? Pouze sklady a obslužné stavby?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Rozvoj areálu směrem na jih od území přístavby je v současnosti určen jako rozvojové území pro možnou lokalizaci parkovacích kapacit, v případě že je soutěžní návrh neumístí do podnože objektu, viz kapitola D 6 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ, odstavec VYUŽITELNÉ ÚZEMÍ PRO ŘEŠENÍ PARKOVACÍCH PLOCH MIMO ÚZEMÍ PŘÍSTAVBY.

V případě, že tyto plochy nebudou využity v rámci modernizace CHC, neuvažuje zadavatel s jiným výhledovým využitím než dnešním (sklady a obslužné stavby) po dobu dalších 20 let.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 70

OTÁZKA:

Je možné do budoucna uvažovat s nákladní branou na ulici Nemocnice také coby s běžným volným přístupem do Fakultní nemocnice, podobným hlavní bráně (např. v kontextu dokončování kampusu Univerzity Karlovy a zajištění prostupnosti územím)?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Ano, je to možné.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 69

OTÁZKA:

Z dokumentace se nepodařilo vyčíst přesně konstrukční systém Bedrnova Pavilonu – konkrétně stropy. Ve výkrese řezu se nachází pouze čárkovaná čára v hladině  “02 KCE v pohledu.” Jedná se o spodní líce trámů/průvlaků? Lze konstrukci popsat? Popřípadě – je k dispozici stavebně technický průzkum či původní statický výpočet pavilonu? Vyhoví stavba současným požadavkům?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Stávající objekt je tvořen ocelovým skeletem se zděným obvodovým pláštěm. Stropní konstrukce je tvořena I-profily, VSŽ plechem a betonovou deskou. Příčky jsou zděné, popř. sádrokartonové (novější stavební úpravy). Tloušťka konstrukce podlahy je 100 mm (po konstrukci stropní desky). Zadavatel poskytuje jako přílohu této dodatečné informace části výkresů z archivní dokumentace, viz priloha DI_69_Nosna konstrukce PAB – attachment AI_69_Bedrna Pavillion structure . Přerušovanou čarou v hladině 02 KCE v pohledu je označena spodní hrana ocelového nosníku. Zda stavba vyhoví současným/novým požadavkům je na posouzení soutěžícího.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 68

OTÁZKA:

Jaké platí omezení výšky stavby (nyní i po roce 2020)? Nyní je stavba v pásmu 5 a více podlaží – jak je definován výškový strop?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Dle UPD, výkresu Prostorové uspořádání území je lokalita zařazena do plochy „Zástavba 5 a více nadzemních podlaží“. V této lokalitě není určena maximální výška zástavby ani jiný výškový regulativ. V projednávaném návrhu nového územního plánu Města Hradec Králové, ve výkresu Urbanistické koncepce je lokalita v území s kódem O/8 – Typ struktury zástavby „Otevřená“ / Maximální podlažnost „8“. Lze tedy předpokládat, že i po roce 2020 nebude v této lokalitě stanovena nižší výšková hladina zástavby než hladina stávající zástavby Pavilonu Akademika Bedrny, tedy 8 nadzemních podlaží.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 67

OTÁZKA:

Je možné někde dohledat rozsah povodně Q100? Je řešené území v záplavovém území? Nebylo by vhodné místo výšky záplavy Q100 respektovat např. nejvyšší výšku záplavy v poslední době (v tom  případě prosíme o příslušná data)?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Dle vodního zákona 254/2001 Sb. pro přirozenou povodeň: Vyhlášené záplavové území (Q100, Q20, Q5, aktivní zóna) nezasahuje do areálu FN HK. Podél vodního toku je vybudována ochranná hráz, která celou lokalitu chrání před více než “stoletou vodu”. V příloze této dodatečné informace priloha DI_67_Zaplavove uzemi a ochrana – attachment AI_67_Flood zone and Protection poskytuje zadavatel situaci záplavového území vodního toku Labe v lokalitě FN HK. Dále dle vodního zákona 254/2001 Sb. pro nepřirozenou povodeň: Po protrhnutí vodní nádrže Rozkoš bude FNHK zatopena max. do 0,9 m. Zadavatel dále uvádí, že ve FN HK není uvažováno s opatřeními pro nepřirozenou povodeň.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 66

OTÁZKA:

V knize místností zobrazovacích metod jsou pro každý přístroj zvlášť uvažovány toalety zaměstnanců a zázemí typu úklidové místnosti. Není možné toto zázemí sdružit např. v rámci celého hnízda a redukovat tak počty toalet a úklidových místností?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Řešení toalet zaměstnanců a úklidových místností je popsáno v dokumentu 02 KNIHA MÍSTNOSTÍ, kde je určeno jaké části pracoviště je možné řešit „v rámci většího oddělení“ případně „společně pro …“. Zadavatel počítá se sdílením těchto místností v rámci dvojčat, v případě jednoznačné stavební návaznosti připouští zadavatel i sdílení mezi více pracovišti zobrazovacích metod. Je třeba navrhnout dostatečný počet toalet zaměstnanců vzhledem k počtu personálu a zajistit přiměřenou d vzdálenost. Konkrétní řešení je na uvážení soutěžícího.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 65

OTÁZKA:

V knize místností zobrazovacích metod se uvažuje s čekárnou (pro chodící pacienty)  pro celé hnízdo, současně ale s dalšími čekárnami pro jednotlivé přístroje MR a CT. Není možné vzhledem k lístkovému systému čekárny “druhého sledu” pro jednotlivé přístroje MR a CT zrušit?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Zadavatel na existenci samostatných čekáren trvá tak, jak je uvedeno v soutěžních podkladech 01 ZADÁNÍ SOUTĚŽE v kapitole E8 Zobrazovací metody a v podkladu 02 KNIHA MÍSTNOSTÍ, tj. mají být navrženy:

 • čekárny pro CT funkční dvojče (1x pro ležící, 1x pro chodící pacienty)
 • čekárny pro CT intervenční (1x pro ležící, 1x pro chodící pacienty)
 • čekárny pro MR dvojče (1x pro ležící, 1x pro chodící pacienty)
 • čekárna u hospitalizačního hnízda + OUM pro 60 chodících a 7 ležících pacientů (sdílená pacienty UZ funkčního dvojčete, RTG skiagrafie funkčního dvojče a skiaskopie)
 • čekárna u ambulantního hnízda pro 60 chodících (sdílená pacienty UZ funkčního dvojčete a RTG skiagrafie funkčního dvojče)
 • čekárna u ambulantního hnízda pro 10 dětí s doprovodem (sdílená pacienty UZ funkčního dvojčete a RTG skiagrafie funkčního dvojče)

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 64

OTÁZKA:

Je možné využít stávající plochu MTZ skladů pouze pro přemístění současného parkoviště, nebo i pro parkování vlastního Centra chirurgických oborů?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Viz kapitola D 12 PARKOVÁNÍ A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ odstavec DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ PŘEDMĚTU SOUTĚŽE: „Využití zvýšeného suterénu či technického podlaží na terénu v nově navržených budovách pro účely parkování osobních automobilů je vhodné a mělo by se jednat o ca 170 parkovacích míst. V případě jiného řešení dopravy v klidu je možné využít plochu na parcele číslo 725/13.“

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 63

OTÁZKA:

Z dokumentace se nepodařilo vyčíst absolutní výšku relativní výškové kóty 0,000 Bedrnova pavilonu. Je možné ji uvést?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Z dostupné dokumentace vyplývá kóta +-0,000 = 232,06 m n. m. Do další fáze bude provedeno geodetické zaměření a údaj bude případně upřesněn.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 62

OTÁZKA:

V současnosti je areál nemocnice ohraničen plotem s kontrolovanými vstupy. Je možné, že by se tento režim změnil a do budoucna nemocnice přešla na zcela otevřený systém?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Zadavatel preferuje ohraničenost areálu plotem s kontrolovanými vstupy, do budoucna připouští možnost propojení areálu FN HK s připravovaným kampusem Univerzity Karlovy. S otevřením areálu na sever, západ a jih aktuálně zadavatel nepočítá.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 61

OTÁZKA:

Schéma 3 počítá s předřazením provozní chodby před všechny vstupy do ambulancí, což má své výhody (soukromí pacientům na lůžku) i nevýhody (plocha, nepřehlednost). Jedná se o striktní požadavek?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 17:35

 ODPOVĚĎ:

Nejedná se o striktní požadavek, zadavatel však toto řešení preferuje kvůli provoznímu oddělení čekajících pacientů od personálu ambulancí a kvůli zajištění intimity pacientů na lůžku.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 60

OTÁZKA:

Je možné použití posuvných dveří?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 22:40

 ODPOVĚĎ:

Automatické posuvné dveře jsou vhodné v těch vstupech do chirurgického centra, které jsou zatížené velkým pohybem osob (např. ambulantní trakt), v chodbách, kde je předpokládán transport pacientů na lůžku, či vozíku. Uvnitř centra jsou dále vhodné v zóně operačních sálů a v dalších prostorách s nejvyššími nároky na hygienu.

Ručně posuvné dveře na stěnu je možné použít například pro vstup do WC nebo Koupelen pacientů na standardních lůžkových odděleních, nejsou vhodné v místech, kudy často projíždí lůžka, manipulační či jiné vozíky (vysoké riziko poškození nedovřených dveří). Při návrhu těchto dveří je třeba vzít v úvahu problematiku šíření hluku či zápachu.

Ručně posuvné dveře do pouzdra nejsou z hygienických důvodů pro zdravotnický provoz vhodné.

Pozn.: u automatických či ručně posuvných dveří je třeba standardně osazovat ochranné sloupky (madla) proti poškození rámů a skleněných výplní dveří, automatické posuvné dveře je třeba mít možnost zaaretovat v plně otevřené či v plně uzavřené poloze.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 59

OTÁZKA:

Prosím vysvětlete blíže „Prevence sebevražedného pokusu pacienta“

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 22:40

 ODPOVĚĎ:

Blíže jde o pokus, při kterém pacient spáchá sebevraždu (například skokem z výšky).

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 58

OTÁZKA:

Bude mít Chirurgické centrum také oddělení akutního příjmu – Emergency?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 22:40

 ODPOVĚĎ:

Ne. Chirurgické centrum bude využívat současného Oddělení akutního příjmu – Emergency v pavilonu 50.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 57

OTÁZKA:

Kolik výtahů je využito pro servisní/služební účely a kolik je přístupných veřejnosti?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 22:40

 ODPOVĚĎ:

V pavilonu akademika Bedrny jsou dva osobní výtahy a čtyři lůžkové výtahy, vedle východního vstupu do pavilonu je navíc ještě jeden lůžkový výtah propojující pouze 1.NP a 2.NP. Všechny výtahy jsou používány jak pro provoz, tak veřejností.

Požadavky zadavatele na výtahy viz popis v soutěžním podkladu 01 ZADÁNÍ SOUTĚŽE v kapitole E9 Veřejné prostory a restauračně obchodní zóna. Umístění a počet výtahů je na uvážení soutěžícího.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 56

OTÁZKA:

Na kolik pacientů by měl být navržen operační trakt?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 22:40

 ODPOVĚĎ:

Viz soutěžní podklad 01 ZADÁNÍ SOUTĚŽE, kapitola E2 OPERAČNÍ SÁLY odstavec E 2.10 KAPACITY: „V současnosti je na centrálních operačních sálech provedeno 6 094 výkonů za rok. Další operační obory, které budou do nového sálového traktu zahrnuty, provedly 7 103 výkonů za rok, což dohromady představuje 13 197 výkonů za rok (Tab. 6). Denně proběhne až 70 operací.“

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 55

OTÁZKA:

Co znamená zkratka CCH, je to stejná zkratka jako CHC? Je uvedena v tabulce 17 a 18.

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 23:00

 ODPOVĚĎ:

Zkratka CCH znamená „cévní chirurgie“.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 54

OTÁZKA:

Zadavatel požaduje eliminaci nevhodného dopravního křížení se sanitními vozy. Bylo by možné popsat, jakým způsobem je v areálu zajištěný bezkolizní průjezd sanitních vozů (způsob opatření, lokalizace)?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 22:30

 ODPOVĚĎ:

Sanitní vozidla sdílí pozemní komunikace s ostatními účastníky dopravního provozu, jejich provoz není nijak oddělen. V urgentním případě mohou použít zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení.

Na malém prostoru by nemělo docházet k mísení sanitní dopravy přivážející pacienty s nákladní dopravou realizující zásobování chirurgického centra a vozidlovou dopravou pacientů/zaměstnanců – je optimální umístit parkoviště vyhrazené pro sanitní vozidla někam jinam, než je příjezd pro zásobování a personál chirurgického centra.

Ve všech etapách výstavby a rekonstrukce chirurgického centra musí být zajištěna minimalizace mísení sanitní dopravy s těžkou stavební dopravou (pro stavební dopravu zadavatel počítá s využitím nákladní vrátnice)

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 53

OTÁZKA:

V kapitole E 6 STANDARDNÍ LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ odstavec 6.1 UMÍSTĚNÍ A STRUKTURA STANDARDNÍCH LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ je uvedeno: „Zadavatel požaduje vybudování celkem 16 standardních lůžkových oddělení. Z toho bude 12 oddělení o 25 lůžkách a 4 oddělení budou 30 lůžková. V přístavbě bude umístěno 8 oddělení (4x 25 lůžek + 4x 30 lůžek), zbývajících 8 oddělení bude ve stávající budově (8x 25 lůžek, z toho dvě oddělení dětská).

Umístění standardních lůžkových oddělení v každé budově ve 4 patrech nad sebou (viz. schéma 17)

Lůžková oddělení budou uspořádána do tvaru písmene „U“

Co znamená – 4x 25 lůžek + 4x 30 lůžek? Je myšleno 4x, které mohou být rozděleny do dvou podlaží nebo na jednom podlaží?

Dotaz ze dne 10. 6. 2017 čas doručení: 22:45

 ODPOVĚĎ:

4x 25 lůžek + 4x 30 lůžek = 8 standardních lůžkových oddělení by mělo být umístěno v nové budově – přístavbě (viz schéma 17a). Zbývajících 8 standardních lůžkových oddělení by mělo být umístěno ve stávající budově Pavilonu Akademika Bedrny – 8x 25 lůžek. Lůžková oddělení by měla být umístěna ve 4 patrech nad sebou.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017


Dodatečná informace č. 52

OTÁZKA:

Co znamenají zkratky AIDS a ev.

Dotaz ze dne 10. 6. 2017 čas doručení: 23:00

 ODPOVĚĎ:

V anglické verzi soutěžních dokumentů jde o množné číslo slova „aid“ – pomůcka, „ev“ je zkratka pro eventuálně.

Odpověď uveřejněna dne 14. 6. 2017Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 51

OTÁZKA:

Budou zveřejněny fotografie a videa, veřejnosti nepřístupných prostor včetně sklepů Bedrnova pavilonu, slíbené na semináři.?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 15:00

ODPOVĚĎ:

Videa, veřejnosti nepřístupných prostor včetně sklepů Bedrnova pavilonu a včetně záznamu ze semináře, jsou zveřejněna v sekci Prohlídka na webu soutěže http://nextlevelfnhk.cz/prohlidka/

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017


Dodatečná informace č. 50

OTÁZKA:

Je nutné mít denní osvětlení v pracovištích UREX, UROLOGIE ENDOSKOPIE, UROLOGIE, URODYNAMIKA, tak jak je zobrazeno ve schématech v knize místností?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 13:20

ODPOVĚĎ:

Provoz v zákrokových sálech UREX, ENDOSKOPIE, LERV, URODYNAMIKA má z hlediska přítomnosti pracovníků a nároků na denní osvětlení stejný charakter jako operační sály – denní osvětlení zde nemusí být, okna zakreslená ve schématech v knize místností nejsou požadována. Budou-li okna navržena, zadavatel upozorňuje na nutnost odstínění záření z radiologické zdravotnické techniky v místnostech UREX a LERV.

Pro návrh přístrojového pracoviště UROL jsou důležitá schémata 8, 10, 12 a 14 na listu 1-1-2_OCHAP OAV_SCHEMATA v soutěžním podkladu Kniha místností. Schéma č. 7 zobrazuje stávající uspořádání pracoviště UREX a pro návrh není důležité.

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017


Dodatečná informace č. 49

OTÁZKA:

Je nutný přímý vstup ze zasedací místnosti (posluchárny) do místnosti AESCULAP a praktikárny (viz zadání soutěže str. 91 – uvedené místnosti mají „dobře navazovat“ na posluchárnu)?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 13:20

ODPOVĚĎ:

Přímý vstup ze zasedací místnosti (posluchárny) do místnosti AESCULAP a praktikárny je na uvážení soutěžícího. Zadavatel nicméně „počítá s paralelním provozem dvou vzdělávacích kurzů sestávajících z teoretické výuky v jedné místnosti a praktického nácviku v druhé místnosti, tedy se čtyřmi místnostmi“.

Zadavatel pro zpřesnění udává, že přímý vstup není podmínkou, je však výhodný, protože výuka dvou různých skupin studentů bude organizována tak, že:

 1. jedna teoretická výuka bude probíhat v první části posluchárny a její posluchači budou přecházet na praktickou výuku do místnosti AESCULAP
 2. druhá teoretická výuka bude probíhat v druhé části posluchárny a její posluchači budou přecházet na praktickou výuku do praktikárny

Teoretická a praktická výuka pro skupinu studentů se bude v rámci celodenní výuky střídat několikrát za den, tj. včetně nutnosti přecházení mezi posluchárnou a místností AESCULAP/praktikárnou.

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017


Dodatečná informace č. 48

OTÁZKA:

V schématu C je uvedené Infocentrum jak v boxu E9 (pacientské informační centrum), tak v boxu E1 (informační centrum administrativní zóna). Jedná se o tutéž funkci a prostor, nebo budou v budově dvě infocentra s jinou návaznosti?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 14:30

ODPOVĚĎ:

Jde o dvě rozdílná infocentra s rozdílnou funkcí. Viz příslušné kapitoly soutěžního zadání

 1. E 9 VEŘEJNÉ PROSTORY, RESTAURAČNĚ OBCHODNÍ ZÓNA odstavec 9.9 PACIENTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM PRO VEŘEJNOST a
 2. E 1 OCHAP ODDĚLENÍ CHIRURGICKÝCH AMBULANTNÍCH PROVOZŮ odstavec E 1.5.1. INFORMAČNÍ CENTRUM (IC) a E 9 VEŘEJNÉ PROSTORY, RESTAURAČNĚ OBCHODNÍ ZÓNA odstavec 9.1.1 VSTUPY DO CENTRA PRO PACIENTY

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017


Dodatečná informace č. 47

OTÁZKA:

Centrální velín – ve videu na úvodní stránce webu nextlevelfnhk.cz požaduje Ing. Bartošová zachovat Velín na svém místě, v schématech A a B se Velín nachází v novostavbě. Je to na uvážení soutěžícího?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 14:30

 ODPOVĚĎ:

Umístění centrálního velína je na uvážení soutěžícího. V rámci všech etap je potřeba zachovat „funkčnost“. Ve videu pro fázi dvě – přípravná: „…je potřeba zachovat provoz optického centra, které je lokalizováno v Pavilonu akademika Bedrny, a je potřeba zachovat provoz centrálního velína, to je technická infrastruktura také lokalizovaná zde. To je fáze dvě – přípravná.“

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017


Dodatečná informace č. 46

OTÁZKA:

Musí být lůžková oddělení v novostavbě rozdělené do 4 pater? Vzhledem k rozloze pozemku pro novostavbu by bylo možné umístit více než 2 lůžková oddělení do jednoho patra. Návaznost na pavilon akademika Bedrny by byla též zajištěná v jednom patře, akorát by se v něm nacházel větší počet lůžek/lůžkových oddělení, naopak v jiných patrech by byli LO pouze v pavilonu akademika Bedrny.

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 14:30

 ODPOVĚĎ:

Rozdělení Standardních lůžkových oddělení je zadavatelem popsáno v kapitole E 6 STANDARDNÍ LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ odstavec 6.1 UMÍSTĚNÍ A STRUKTURA STANDARDNÍCH LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍ následovně „Umístění standardních lůžkových oddělení v každé budově ve 4 patrech nad sebou (viz schéma 17)“ a v odstavci 6.2 NAPOJENÍ BEDRNOVA PAVILONU A NOVÉ BUDOVY následovně „Z budovy Bedrnova pavilonu musí být pro personál v rámci každého podlaží umožněn průchod do nové budovy bez použití výtahu (jeden lékař bude v noční směně pečovat o pacienty v obou propojených budovách)“.

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017


Dodatečná informace č. 45

OTÁZKA:

V soutěžním zadání je vyznačené jiné (větší) dotčené území než v DWG podkladu. Předpokládám, že využití většího dotčeného území dle zadání, např. pro případné krajinářské úpravy nepovede k vyloučení.

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 14:30

ODPOVĚĎ:

Ano, nepovede

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017


Dodatečná informace č. 44

OTÁZKA:

V soutěžních podkladech je trochu nejasně vyjádřený počet JIP, které mají výsledně být ve novostavbě a rekonstrukci. V knize místnosti je popsané jedno dvojče, v zadání E.5 je vyžadovaná výstavba 4 nových oddělení JIP (2 dvojčata) a v odpovědi na otázku 31 je řešená příslušnost jen pro jedno dvojče. Navíc v posledně zmíněné otázce vidím rozpor v určení vazeb, kdy jednou u JIP KCH není přípustné využití výtahů z OS a o několik řádků níže vyžaduje “stavební nasedání” na OS – což znamená, předpokládám, umístění v jiném patře.

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 14:30

 ODPOVĚĎ:

Počet jednotek intenzivní péče je zadavatelem popsán v kapitole E 5 INTENZIVNÍ PÉČE odstavec 5.1 KAPACITY následovně „Kapacita nově vybudovaných JIP bude následující:

 • 2x 10 lůžková JIP
 • 2x 12 lůžková JIP

Architektonicky je požadováno řešení ve smyslu dvou dvojčat. Každé dvojče se skládá z deseti lůžkové a dvanácti lůžkové JIP. Takovéto dvojče muže sdílet některé prostory – viz soutěžní podklad Kniha místností.“

V soutěžním podkladu Kniha místností je v listu „5-1 JIP dvojče“ popsáno jedno dvojče, v centru mají být vybudována celkem dvě dvojčata – celkem tedy v celém chirurgickém centru vznikne 44 lůžek JIP.

Termínem „stavebně nasedá (na podlaží)“ zadavatel míní přímé stavební propojení (dveřmi) v rámci podlaží bez použití výtahu, nikoliv umístění v jiném patře.

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017


Dodatečná informace č. 43

OTÁZKA:

Je skutečně požadováno striktní rozdělení v lůžkových odděleních místnosti WC od místnosti koupelny a provedení koupelny jako bezbariérové ve smyslu vyhl. 492/2006 Sb.? Nelze tyto místnosti spojit v jednu?

 ODPOVĚĎ:

V rámci Standardního lůžkového oddělení je zadavatelem požadováno oddělené WC a Koupelna v případě dvoulůžkových a třílůžkových pokojů. Pro jednolůžkové pokoje je WC s Koupelnou spojeno.

Požadavkem na bezbariérovost v tomto případě zadavatel míní, že WC a Koupelna mají být přístupné bez použití dveřních prahů, tj. bez bariér, a je třeba zohlednit, že pacienti se budou pohybovat za pomoci berlí. Toto WC a tuto Koupelnu nebudou využívat vozíčkáři.

Pro pacienty pohybující se na vozíku zadavatel předpokládá využití „Jednolůžkového pokoje pro vozíčkáře“, který je součástí každého lůžkové oddělení a který musí být navržen v souladu s předpisy platnými pro zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu (aktuálně zejména vyhl. 398/2009 Sb.). Zadavatel navíc požaduje na standardním lůžkovém oddělení RH+TRAUMA provedení WC také jako zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu s tím, že vyšší prostorové nároky WC jsou kompenzovány nepřítomností Koupelen v dvoulůžkových a třílůžkových pokojích pacientů (pacienti budou využívat dvě Asistované lázně) – viz soutěžní podklad Kniha místností, list 6-2 25 L ST, sloupec N..

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017


Dodatečná informace č. 42

OTÁZKA:

V Knize místností ve specifikaci 6-1 30 L ST je pro 7 dvojlůžkových pokojů požadováno pouze 3 WC a 3 koupelny, ale v kolonce Umístění je napsáno: pro každý pokoj. Jde o chybu a je požadováno WC a koupelna pro každý pokoj?

Dotaz ze dne 9. 6. 2017 čas doručení: 13:50

 ODPOVĚĎ:

V dokumentu KNIHA MÍSTNOSTÍ, v listu 6-1 30 L ST je chyba v řádcích 8 a 9. Zadavatel opravuje počet v řádku 8 WC pro 2 lůžkový pokoj a 9 KOUPELNA pro 2 lůžkový pokoj z „3“ na „7“ (Koupelna a WC „pro každý pokoj“)

Odpověď uveřejněna dne 13. 6. 2017Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 41

OTÁZKA:

V dokumentu KNIHA MÍSTNOSTÍ, v listu STANDARDNÍ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ – 30 lůžek a STANDARDNÍ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ – 25 lůžek, je uvedeno POKOJ (TŘÍLŮŽKOVÝ) – Je tím myšleno, aby soutěžící ztrojnásobil počet?

Dotaz ze dne 7. 6. 2017 čas doručení: 00:00

 ODPOVĚĎ:

Ne. Třílůžkový pokoj obsahuje tři lůžka. Počet pokojů na standardním lůžkovém oddělení by měl odpovídat počtu uvedeném v dokumentu KNIHA MÍSTNOSTÍ, tj.:

 1. standardní lůžkové oddělení – 30 lůžek (platí pro lůžková oddělení ve sloupci B ve schématu 17a v dokumentu 01 Zadání soutěže): 4x třílůžkový, 7x dvoulůžkový, 3x jednolůžkový, 1x jednolůžkový pro vozíčkáře.
 2. standardní lůžkové oddělení – 25 lůžek (platí pro lůžková oddělení ve sloupci A, C, D ve schématu 17a v dokumentu 01 Zadání soutěže): 3x třílůžkový, 6x dvoulůžkový, 3x jednolůžkový, 1x jednolůžkový pro vozíčkáře; pozn.: standardní lůžkové oddělení RH+TRAUMA má mít jinak řešena WC a koupelny, než ostatní oddělení – viz KNIHA MÍSTNOSTÍ

Odpověď uveřejněna dne 9. 6. 2017


Dodatečná informace č. 40

OTÁZKA:

V dokumentu KNIHA MÍSTNOSTÍ, v listu STANDARDNÍ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ – 30 lůžek a STANDARDNÍ LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ – 25 lůžek, není požadavek na žádné větší pokoje, například pokoje se šesti lůžky. Nejsou třeba?

Dotaz ze dne 7. 6. 2017 čas doručení: 00:00

 ODPOVĚĎ:

Ano, nejsou třeba. Žádné větší pokoje, například pokoje se šesti lůžky, nejsou zadavatelem v rámci Standardních lůžkových oddělení požadovány, největší lůžkový pokoj má obsahovat tři lůžka – viz dodatečná informace č. 41.

Odpověď uveřejněna dne 9. 6. 2017


Dodatečná informace č. 39

OTÁZKA:

Měly by jednotky Dospávání DJ a Intenzivní péče JIP být na stejném patře jako Operační trakt?

Dotaz ze dne 7. 6. 2017 čas doručení: 00:00

ODPOVĚĎ:

Dospávací jednotka DJ a požadavky na její napojení jsou popsány v kapitole E 4.1 Dospávací jednotka: “ Umístění dospávací jednotky je v těsné návaznosti na operační sály, zadavatel předpokládá stavební propojenost operačního traktu a DJ“ a v kapitole E16 Vazby uvnitř centra a na ostatní pracoviště nemocnice, kde je uvedeno, že dospávací jednotka na operační trakt stavebně nasedá – na podlaží. Pro zpřesnění zadavatel dodává, že pokud návrh zóny operačních sálů bude ve více sousedících podlažích (viz dodatečná informace č. 35), je třeba, aby dospávací jednotka na operační trakt stavebně nasedala v jediném podlaží – rozdělení dospávací jednotky do více podlaží je kvůli vyššímu počtu nutného personálu nepřípustné. Umístění JIP viz dodatečná informace č. 31.

Odpověď uveřejněna dne 9. 6. 2017


Dodatečná informace č. 38

OTÁZKA:

Je zadavatelem zamýšleno, aby rozložení oddělení vypadalo kvůli dennímu světlu následovně, orientováno východo-západním směrem?

Dotaz ze dne 7. 6. 2017 čas doručení: 00:00

ODPOVĚĎ:

Objemy a orientace Standardních lůžkových oddělení jsou na uvážení soutěžícího. Požadovaná propojení a umístění jsou popsána v kapitolách E 2 OS OPERAČNÍ SÁLY odstavec E 2.11 FUNKČNÍ NÁVAZNOST, E 6 STANDARDNÍ LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ odstavec 6.1 a 6.2 a E 16 VAZBY UVNITŘ CENTRA A NA OSTATNÍ PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE.

Odpověď uveřejněna dne 9. 6. 2017Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 37

OTÁZKA:

Předpokládané náklady vychází u novostavby na 6500,-Kč/ m3, u rekonstrukce Bedrnova pavilonu na pouhých 5000,-Kč/m3. Zejména posledně jmenovaná hodnota je cca. 40% pod náklady uvedenými standardech RTS, přičemž investor v předpokládané ceně navíc zahrnuje část zdravotnického vybavení (viz dodatečná informace č.24) Na čem zakládá tento optimistický odhad investičních nákladů? Bude přezkušovatel při hodnocení kritéria 8.1.d využívat výše uvedenou cenu obestavěného prostoru? Soutěžící svůj údaj o ceně v prvním kole nikde neuvádí, tudíž není možnost tuto předpokládanou cenu za obestavěny prostor upřesnit.

Dotaz ze dne 5. 6. 2017 čas doručení: 17:30

ODPOVĚĎ:

Kalkulaci investičních nákladů na výstavbu a rekonstrukci odvozoval zadavatel zejména z “Metodiky pro výpočet nákladů na výstavbu pro zdravotnická zařízení v České republice“ publikované Ministerstvem zdravotnictví ČR a z odhadované kubatury novostavby a rekonstrukce Bedrnova pavilonu – viz dodatečná informace č. 10. Soutěžícím udané investiční náklady jsou jedním z kritérií pro hodnocení soutěžního návrhu.

Odpověď uveřejněna dne 8. 6. 2017


Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 36

OTÁZKA:

V soutěžních dokumentech mluvíte o možnosti navrhnout chirurgické centrum tak, že jsou operační sály sdruženy do dvojic a vstup zaměstnanců je přes speciální vstupní zónu. Je tato vstupní zóna společná pro všechny operační sály, tj. vstupní zóna zaměstnanců, lékařů, sester, a personál je poté směrována do operační zóny, nebo musí být vytvořen speciální vstup pro každý operační sál? Vstupní zónou máme na mysli, místo kde se převléká do operačního prádla (šaty, boty)

Dotaz ze dne 1. 6. 2017 čas doručení: 23:45

ODPOVĚĎ:

Vstup personálu do chirurgického centra (včetně personálu operačních sálů) ve smyslu šaten je popsáno v kapitole E 12 Centrální šatny personálu.

Personál operačních sálů po převlečení se z civilního oděvu do pracovního oděvu (v centrálních šatnách nebo lékařských pokojích) prochází do vstupní zóny personálu operačních sálů – filtru. Více viz dodatečná informace č. 32

Odpověď uveřejněna dne 6. 6. 2017


Dodatečná informace č. 35

OTÁZKA:

Soutěžní dokumenty uvádí možnost navrhnout chirurgické centrum (oddělení) ve dvoupodlažní formě, ale zdá se, že zadavatelem je žádána spíše jednopodlažní varianta. Je návrh dvoupodlažního oddělení pro zadavatele stejně přijatelná jako jednopodlažní?

Dotaz ze dne 1. 6. 2017 čas doručení: 23:45

ODPOVĚĎ:

Návrh zóny operačních sálů na jednom nebo více podlažích je na uvážení soutěžícího, viz kapitola E 2 OS Operační sály, odstavec E 2.2 Zóna operačních sálů „Zadavatel předpokládá umístění sálů v rámci jednoho podlaží, umístění ve více sousedících podlažích nevylučuje“. Obě varianty jsou přijatelné.

Pro zadavatele je však důležité vytvoření funkčních vazeb jak v rámci operačního traktu (viz odstavec E 2.1, E 2.3 – E 2.10), tak propojení jednotlivých zón operačního traktu se zbytkem chirurgického centra – viz odstavec E 2.11 Funkční návaznost.

Odpověď uveřejněna dne 6. 6. 2017


Dodatečná informace č. 34

OTÁZKA:

Je předpokladem ztvárnění projektu, že architektonické ztvárnění bude doprovázeno konstrukčními výkresy a bude dodaný propočet nákladů konečný – platný pro následující projekt? Mohu přidat také prezentaci návrhu? Jak vám ji mohu zaslat – například linkem na úložiště?

Dotaz ze dne 1. 6. 2017 čas doručení: 23:45ODPOVĚĎ:

Soutěžní návrh pro I. fázi soutěže bude odevzdán ve fyzické podobě na 4 soutěžních panelech a v portfoliu, jak je popsáno v Soutěžních podmínkách, viz kapitola 6, strany 8, 9 a 10. Propočet nákladů (ve smyslu propočtu investičních nákladů cenové nabídky) je závazný pro příslušnou fázi soutěže.

Jakákoli jiná prezentace projektu, než uvedená v kapitole 6 Soutěžních podmínek, není třeba a nebude porotou hodnocena.

Odpověď uveřejněna dne 6. 6. 2017


Dodatečná informace č. 33

OTÁZKA:

Zahrnuje rekonstrukce celé budovy také výstavbu?

Dotaz ze dne 1. 6. 2017 čas doručení: 22:15

ODPOVĚĎ:

Soutěžní návrh by měl být rozdělen do etap. Viz dokument 01 Zadání soutěže, kapitola F 3 Organizace nemocnice a výstavby, strana 118,

„První realizační etapou bude přístavba Chirurgického centra v řešeném území“ – nová budova

„Druhá realizační etapa nastane po dokončení přístavby Chirurgického centra – příprava rekonstrukce Pavilonu akademika Bedrny“ – stará budova

„Třetí realizační etapou je rekonstrukce Bedrnova pavilonu“

„Čtvrtá realizační etapa představuje finální úpravu novostavby“ – nová budova

„Realizační etapy budou vždy doprovázeny dalšími stavebními akcemi, tedy jakousi průběžnou „pátou etapou“ řešící zejména parkování“

Odpověď uveřejněna dne 6. 6. 2017


Dodatečná informace č. 32

OTÁZKA:

Kapitola E 2.2 Zóna operačních sálů. Místo vstupu operačních sálů má být pro každý operační sál zvlášť nebo jedno společné vstupní místo, na které navazují operační sály?

Dotaz ze dne 1. 6. 2017 čas doručení: 22:15

ODPOVĚĎ:

Personál při vstupu do operačního sálu prochází nejprve skrz jednu z celkových dvou vstupních zón personálu, které slouží pro převlečení se z pracovního oděvu do operačního prádla a obuvi, a poté skrz umývárnu příslušnou k danému dvojčeti (celkem 10 umýváren + 1x umývárna pro sál č. 21), která slouží pro chirurgickou očistu rukou.

Vstupní zóna personálu pro operační sály (více sálů – trakt) je popsána v kapitole E 2 OS Operační sály, odstavec E 2.5 Vstupní zóna – personál, viz str. 64 „Zadavatel počítá se vznikem dvou identických vstupů personálu (každý rozděleně pro muže a ženy) na opačných stranách operačního traktu (popř. v podlažích sousedících se zónou operačních sálů)“ a ve schématu 12. Do vlastního operačního sálu personál poté vstupuje přes umývárnu (mytí týmu) – viz popis v odstavci E 2.2, schémata 9 a 10 na str. 62 a 63 dokumentu 01 Zadání soutěže.

Odpověď uveřejněna dne 6. 6. 2017


Dodatečná informace č. 31

OTÁZKA:

Intenzivní péče E 5 JIP. Je požadováno, aby jednotka intenzivní péče byla umístěna na stejném podlaží jako operační sály?

Dotaz ze dne 1. 6. 2017 čas doručení: 22:15

ODPOVĚĎ:

Ano, je požadováno, aby jednotky intenzivní péče byly na stejném podlaží jako operační sály. Funkční návaznost je popsána v kapitole E 2 OS Operační sály, odstavec E 2.11 Funkční návaznost, viz str. 66 „Zadavatel požaduje přímé napojení JIP KCH na operační trakt (12 lůžková JIP) (zadavatel nepřipouští využití výtahu). JIP NCH (10 lůžková) musí být umístěna co nejblíže operačním sálům a na stejném podlaží (zadavatel nepřipouští využití výtahu).“

Popis jednotlivých vazeb a představa zadavatele o jejich naplnění je sumarizována též ve schématu 27, viz str. 106 řádek Operační trakt. Pro zpřesnění zadavatel dodává, že je třeba vazby mezi:

 1. JIP KCH 12x a částí operačního traktu s operačními sály č. 19, 20 a 21 – tj. JIP KCH 12x stavebně nasedá (na podlaží)
 2. JIP NCH 10x a částí operačního traktu s operačními sály č. 9 a 10 – tj. JIP NCH 10x je blízko na podlaží

Odpověď uveřejněna dne 6. 6. 2017Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 29

DOTAZ:

Udává číslo 21 celkový počet operačních sálů, nebo je to počet sálových dvojčat?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 22:00

ODPOVĚĎ:

Celkový počet operačních sálů je 21. Tj. 10 x dvojče a 1 x Hybridní operační sál, který není sdružen do dvojčete. Více viz Dodatečná informace 08

Odpověď uveřejněna dne 2. 6. 2017Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 28

DOTAZ:

Je požadavek na zachování pracoviště intervenční kardiologie (angiolinky) v 1.NP zcela striktní v tom smyslu, že musí zůstat ve stávající pozici? Bylo by jeho nesplnění důvodem k vyloučení i v případě, kdy by návrhem nedošlo k časovému omezení provozu?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Zachování pracoviště ve stávající pozici je nepodkročitelná podmínka – pracoviště bylo nově vybudováno v roce 2010/2011, poskytuje centrovou péči, kterou nelze poskytovat jinde. Zadavatel připouští stavební přebudování jižní části pracoviště zahrnující kancelářské prostory a strojovnu vzduchotechniky (viz obrázek). Nutná je však jejich úplná náhrada v místě, které bude součástí pracoviště intervenční radiologie. Předpoklad nenarušení provozu tohoto oddělení je v případě jeho částečné přestavby vitální. Viz dodatečná informace 03

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 27

DOTAZ:

S jakou intenzitou magnetického pole přístroje MRI je v zadání uvažováno (1,5 T resp. 3 T)?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

V případě všech tří přístrojů MRI (tj. včetně perioperačního) je uvažováno s intenzitou magnetického pole 3T, umístění přístroje v odhlučněné kabině.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 26

DOTAZ:

Je k dispozici výškopis geodetického zaměření zájmové lokality?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Základní výškopis je obsažen v soutěžním podkladu 03_01_KAT MAP_VYSK_MAJETEK_IS – CAD MAP_ALT_OWNERSHIP_UTIL, který obsahuje vrstevnice a výškovou záměru zemních znaků IS. Podrobnější výškopis geodetického zaměření zájmové lokality bohužel není k dispozici.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 25

DOTAZ:

Je uvedená předpokládaná cena stavby kalkulována včetně zdravotnické (lékařské) technologie?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

 ODPOVĚĎ:

Do uvedené předpokládané ceny nejsou zahrnuty náklady na zdravotnické vybavení a přístroje. Ke zpřesnění informace zadavatel dodává, že v předpokládané ceně jsou zahrnuty náklady na systémové vestavby operačních sálů a instalační komplexy (operační a anesteziologické tubusy resp. stativy, zdrojové mosty a lůžkové rampy).

 Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 24

DOTAZ:

Má být požadovaná systémová vestavba operačních sálů součástí dodávky stavby nebo zdravotnické (lékařské) technologie?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Systémová vestavba operačních sálů je součástí dodávky stavby, a tudíž bude obsažena v projektové dokumentaci stavby i v rozpočtu stavby. Zadavatel počítá s tím, že na tvorbě přesné specifikace jednotlivých operačních sálů se na straně projektanta bude podílet specialista – projektant zdravotnické (lékařské) technologie.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 23

DOTAZ:

Mají být instalační komplexy (operační a anesteziologické tubusy resp. stativy, zdrojové mosty a lůžkové rampy) součástí dodávky stavby nebo zdravotnické (lékařské) technologie?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Instalační komplexy (operační a anesteziologické tubusy resp. stativy, zdrojové mosty a lůžkové rampy) jsou součástí dodávky stavby, a tudíž budou obsaženy v projektové dokumentaci stavby i v rozpočtu stavby. Zadavatel počítá s tím, že na tvorbě přesné specifikace těchto komplexů se na straně projektanta bude podílet specialista – projektant zdravotnické (lékařské) technologie.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 22

DOTAZ:

Je uvedená předpokládaná cena stavby kalkulována včetně interiérového vybavení (nábytek a drobný mobiliář)?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

 ODPOVĚĎ:

Uvedená předpokládaná cena je kalkulována bez volně stojícího interiérového vybavení (např. kancelářský nábytek, pacientská lůžka a drobný mobiliář). Cena je kalkulována včetně vestavěného interiérové vybavení (např. kuchyňské a pracovní linky, recepční pulty apod.). Do uvedené předpokládané ceny nejsou zahrnuty náklady na zdravotnické vybavení a přístroje.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 21

DOTAZ:

Standardní lůžkové jednotky jsou požadovány v kapacitě 30 respektive 25 lůžek. U tří lůžkových pokojů je uveden požadavek na dvě lůžka pro pacienty a 1 pro doprovod, u dvoulůžkových pak na 1 lůžko pro pacienty a 1 pro doprovod. Do celkové kapacity lůžkové jednotky jsou zahrnuty i lůžka pro doprovod. K lůžku pro pacienty je požadován přístup ze tří stran. Je požadován přístup ze tří stran i k lůžku pro doprovod?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

 ODPOVĚĎ:

S doprovody pacientů je počítáno pouze na dvou standardních lůžkových odděleních určených pro dětské pacienty (viz podklad 01 Zadání soutěže – schéma 17a, oddělení DCH (ORL), DCH (ORTO)), každá v kapacitě 25 lůžek. Přístup ze tří stran i k lůžku pro doprovod je požadován pro případ, že při budoucím rozvoji nebo při provozních odstávkách lůžkových jednotek pro dospělé budou tato lůžka / pokoje sloužit jako standardní lůžková oddělení.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 20

DOTAZ:

Jaký je stávající počet zaměstnanců v Pavilonu akademika Bedrny, kolik je zaměstnanců v denní době a kolik v noční?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Počty zaměstnanců v ranní, nejsilnější, směně a plánovaný počet zaměstnanců pro CHC je uveden v podkladu 02 KNIHA MÍTNOSTI, listy 17 a 18 PERSONÁL

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 19

DOTAZ:

Jaký je stávající počet ambulancí / vyšetřoven ve stávajícím Pavilonu akademika Bedrny?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Ve stávajícím Pavilonu akademika Bedrny je 5 ordinací a 18 vyšetřoven. Tento počet nezahrnuje pracoviště oddělení ambulantních výkonů (např. UREX, zákrokové sálky).

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 18

DOTAZ:

S jakým počtem porcí jídel uvažujete v případě, že bude v chirurgickém centru umístěna restaurace / jídelna?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

V případě jídelny pro zaměstnance v  provozní zóně operačních sálů je předpoklad kapacity 30 zaměstnanců, což představuje cca 1/5 počtu zaměstnanců operačních sálů – viz podklad 02 Kniha místností, v listu 2-1 OS řádek 56.

V případě restaurace pro pacienty / návštěvníky je počet vydávaných porcí na uvážení soutěžících. Zadavatel předpokládá, že uchazeč bude při tvorbě návrhu provozovny komunikovat s profesionály v oboru gastronomie a retail (nejen v záležitostech stavebních, ale i v technologických a provozních) a v návrhu zohlední zadavatelem odhadovaný počet pacientů denně (viz zejména kapitola E 1.6 a E 8.6 v podkladu 01 Zadání soutěže).

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 17

DOTAZ:

Zemní plyn se nachází u budovy 16 a 20 (NTL) a u prádelny 31 (STL). Případný nový rozvod bude vhodnější dopojit na středotlak u prádelny. Jaká je dimenze STL plynovodu?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Přípojka STL plynovodu prádelny je DN 90. Přípojka STL plynovodu kotelny je DN 230.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 16

DOTAZ:

Jaký je štítkový výkon stávajících kompresorů stlačeného vzduchu SV4, SV8 v Pavilonu akademika Bedrny?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

SV 4              1ks                   38 l/s                    8 bar

SV 8              2ks                   40m3/hod          10 bar

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 15

DOTAZ:

Jaký je štítkový výkon stávajících vývěv vakua v Pavilonu akademika Bedrny?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Vývěva          3ks                 288 nominal m3/hod          3 mbar/abs

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 14

DOTAZ:

Jaké jsou parametry stávající chladící vody v Pavilonu akademika Bedrny? Je k dispozici výkonová rezerva zdroje chladu?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Parametry chladicí vody jsou 7/14 °C. Výkonová rezerva chladu není k dispozici.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 13

DOTAZ:

V jaké nadmořské výšce je hladina stoleté vody Q100?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Nadmořská výška hladiny Q 100 je v lokalitě střed areálu stanovena na 228,89 m n. m.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 12

DOTAZ:

Jsou v požadavcích na finální rozsah vybavení zobrazovacích metod dle zadání soutěže (viz str. 39 schéma A) zahrnuta i stávající zařízení v Bedrnově pavilonu (tedy ve finálním stavu po rekonstrukci Bedrnova pavilonu bude v celém chirurgickém centru 3x CT, 4x SKIAGR, 4x UZ, 2x MR, 1x SKIASKOPIE)?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

ODPOVĚĎ:

Ve finálním stavu po vzniku přístavby a rekonstrukci Bedrnova pavilonu bude v celém chirurgickém centru 3x CT, 4x SKIAGR, 4x UZ, 2x MR (+1x MR perioperační v operačních sálech), 1x SKIASKOPIE. Požadavky na finální rozsah vybavení zobrazovacích metod jsou podrobně uvedeny v kapitole E 8 ZM ZOBRAZOVACÍ METODY a v kapitole E2 OPERAČNÍ SÁLY. Souhrnná schémata A, B a C na str. 38, 40 a 42 neobsahují kompletní informace. Doporučujeme soutěžícím, aby se řídili požadavky uvedenými v jednotlivých kapitolách zadání soutěže.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 11

DOTAZ:

Jaký je důvod rozdělení místností pro dekontaminaci lůžek a sdílených cvičeben na jednotlivých podlažích lůžkových oddělení ve schématu 17 (str.74 v zadání soutěže)? Ze schématu 17 vyplývá, že na některém podlaží bude pouze dekontaminace (2x) a na jiném pouze cvičebny – je to záměr? Je toto rozdělení pro soutěžící závazné?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 14:55

 ODPOVĚĎ:

Zadavatel při rozdělení místností pro dekontaminaci lůžek a sdílených cvičeben na jednotlivých podlažích lůžkových oddělení vychází ze zkušeností s provozem těchto zařízení a dělí je záměrně. Cvičebny jsou preferenčně umístěny vždy mezi ta lůžková oddělení, z nichž pacienti absolvují fyzioterapii frekventněji, z ostatních lůžkových oddělení (o patro výše či níže) mají být cvičebny přístupné také, avšak delší dochůdná vzdálenost je akceptovatelná. Místnosti pro dekontaminaci lůžek mají být v dobré návaznosti na lůžková oddělení, aby nutnost manipulace s lůžkem byla minimalizována (viz schéma 18 v podkladu 01 Zadání soutěže). Dodržení tohoto rozdělení je na uvážení soutěžících

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017


Dodatečná informace č. 10

DOTAZ:

V knize místností z většiny nejsou uvedené požadované plochy místností, lze tuto informaci doplnit? Bez této informace se soutěž jeví jako nepřezkoumatelná. Požadované plochy, zejména v novostavbě, by měli být vyslovené investorem již do soutěžních podmínek, neboť jde o definici komfortu, který chce nabídnout budoucím uživatelům – pacientům, personálu, případně studentům. Toto nelze definovat až při zasedání poroty nad návrhy. Dotaz nesměruje na technicky dané provozy, či prostory určující architektonický ráz budovy, ale údaj chybí i u spousty místností v zázemí, schémata výslovně nejsou uvedené v měřítku. Stačí budoucímu uživateli vždy normový údaj či požadavek dle vyhlášky? Podle čeho bude postupovat přezkušovatel a porota při hodnocení ekonomického hlediska, když jako podklad nemá ani orientační velikost jednotlivých oddělení?

Dotaz ze dne 30. 5. 2017 čas doručení: 15:15

 ODPOVĚĎ:

Plochy v knize místností nejsou uvedeny záměrně. Zadavatel předpokládá, že návrh jednotlivých místností a jejich optimální plocha jsou na uvážení soutěžících, pokud není výslovně v soutěžním zadání a podkladech uvedeno jinak. U místností, u kterých zadavatel zná potřebnou plochu, je tato uvedena v textové části zadání a dalších soutěžních podkladech – jedná se o doporučené hodnoty. Co se týče normových požadavků, je vhodné je dodržet jako spodní hranici pro návrh. Přezkušovatel a porota bude při hodnocení ekonomického hlediska vycházet ze soutěžícím udané výše investičních nákladů a energetické náročnosti, šetrnosti a efektivnosti provozu.

Zadavatel v rámci přípravných prací zpracoval požadavky na plochy v knize místností a ověřil si tak, že odhadovaná kubatura novostavby a rekonstrukce Bedrnova pavilonu je realistická. Tento podklad má k dispozici porota soutěže.

Odpověď uveřejněna dne 1. 6. 2017Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 09

DOTAZ:

U schématu C není v legendě vyznačeno, co znamená rozličná barevnost (modrá, červená) a co značí čárkovaná čára.

Dotaz ze dne 29. 5. 2017 čas doručení: 15:30

 ODPOVĚĎ:

Bloky ohraničené červenou barvou jsou popsány v rámci jednotlivých kapitol. Modrá barva naznačuje vnitřní organizaci pracoviště – například pracovní vs. pacientská část. Přerušovaná červená čára je použita v případě, že je blok rozdělen mezi jednotlivé sekce (viz poznámka v příslušném bloku) podle popisu v příslušné kapitole

Odpověď uveřejněna dne 31. 5. 2017


Dodatečná informace č. 08

DOTAZ:

U schémat A a B mi není jasné, co značí čárkované kolečko nad hybridním operačním sálem. Jedná se o prostorovou rezervu pro další sál?

Dotaz ze dne 29. 5. 2017 čas doručení: 15:30

ODPOVĚĎ:

Ano, symbol označuje možnost rozšiřitelnosti operačního sálu. Viz kapitola E 02 OS Operační sály, str. 60 „Sálový trakt bude obsahovat 21 operačních sálů, včetně 3 sálů pro jednodenní chirurgii, hybridního operačního sálu pro kardiovaskulární intervence a operace a prostoru umožňujícího potenciálně rozšířit sál č. 20 do podoby hybridního sálu.“

Odpověď uveřejněna dne 31. 5. 2017


Dodatečná informace č. 07

DOTAZ:

Součásti podkladů 04„ dokumentace stávajícího stavu“ nejsou pohledy na objekt č.50, které přímo sousedí s řešeným objektem. Mohl by zadavatel tento podklad doplnit? Jedná se zejména o jihovýchodní pohled.

Dotaz ze dne 29. 5. 2017 čas doručení: 15:30

 ODPOVĚĎ:

Pohledy na objekt č. 50 Emergency poskytujeme jako přílohu této dodatečné informace – priloha DI_07_EMERGENCY_POHLEDY – attachment AI_07_EMERGENCY_ELEVATIONS

Odpověď uveřejněna dne 31. 5. 2017


 Dodatečná informace č. 06

DOTAZ:

Kde se nachází stávající slaboproudá rozvodna (NOC) v budově č.21? V podkladu 04„ dokumentace stávajícího stavu“) v suterénu (1.PP) není vyznačená.

Dotaz ze dne 29. 5. 2017 čas doručení: 15:30

 ODPOVĚĎ:

Stávající slaboproudá rozvodna “NOC” (Nové optické centrum) je umístěna v podkladu 04_01_02_1NP-groundfloor a je označena číslem 1.72. – ICT

Odpověď uveřejněna dne 31. 5. 2017


 Dodatečná informace č. 05

DOTAZ:

Označení operačních sálů v zaměření (podklad 04„ dokumentace stávajícího stavu“) Bedrnova pavilonu (DWG podklad) nesouhlasí s označením ve schématech – OS3 a OS4 netvoří v zaměření dvojici. Které operační sály, dle zaměření, mají být zakonzervované?

Dotaz ze dne 29. 5. 2017 čas doručení: 15:30

ODPOVĚĎ:

Viz. dodatečná informace č. 04

Odpověď uveřejněna dne 31. 5. 2017


 


Své dotazy a žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek podávejte písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: kovacevic@moba.name.

Možnost podávat dotazy máte do 9. 6. 2017.

Znění otázek, bez udání identifikace tazatele, a odpovědi na ně budou zveřejňovány zde (a na profilu zadavatele).


Dodatečná informace č. 04

DOTAZ:

Ze zadání není zcela zřejmé, které ze současných operačních sálu je třeba jen zakonzervovat a které je možné zcela přestavět. Dvojče sálů 1 a 2 jsou jasné. Ale sály 3 a 4 jsou podle dokumentace příliš daleko od sebe, aby mohly tvořit dvojče dle schématu. Sál 4 je dle dokumentace ve dvojčeti se sálem 5. Jsou sály v dokumentaci pavilonu akademika Bedrny správně označeny?

Dotaz ze dne 25. 5. 2017 čas doručení: 22:30

 ODPOVĚĎ:

Sály jsou v dokumentaci současného stavu 04_01 Pavilon akademika Bedrny očíslovány chybně, nově zrekonstruované sály, které mají být v rámci rekonstrukce zakonzervovány, jsou v podkladu 04_01 označeny jako dvojčata 6, 7 a 8, 9. V následujícím schématu je znázorněna poloha sálů, které jsou v Zadání soutěže označeny jako 1, 2 a 3, 4.

Odpověď uveřejněná dne 30. 5. 2017


Dodatečná informace č. 03

DOTAZ:

Nová přístavba Intervenční radiologie je nešťastně situována. Je možné předělat její jižní část (především kancelářské prostory), pokud zůstane nenarušen její provoz?

Dotaz ze dne 25. 5. 2017 čas doručení: 22:30

ODPOVĚĎ:

Stavební zásah do odd. Intervenční radiologie je na uvážení soutěžícího. Předpoklad nenarušení provozu tohoto oddělení je v případě přestavby vitální.

Odpověď uveřejněná dne 30. 5. 2017


Dodatečná informace č. 02

DOTAZ:

Přestože je objekt (viz příloha) součástí řešeného území, nejsou dostupné žádné informace ani technické podklady. Je možné objekt přestavět / odbourat? Případně, v jaké etapě?

Dotaz ze dne 25. 5. 2017 čas doručení: 22:30

ODPOVĚĎ:

Stavba na p. p. č. 2189 je součástí objektu Pavilon akademika Bedrny a jedná se o výměník.

Součástí tohoto objektu je jak vlastní výměníková stanice (v dokumentaci označeno jako 1), tak technické zázemí budovy sloužící pro pracovníky údržby vzduchotechniky (v dokumentaci 2-7).

Výměníková stanice slouží k výrobě a předávání tepla a TUV a současně jím prochází rozvod páry do centrální sterilizace. Je zde také výměníková stanice pro objekt Fakulty vojenského zdravotnictví, objekt č. 55. Provozování objektů č. 21 i č. 55 je na fungování těchto výměníkových stanic závislé. V případě přestavby/odbourání/přemístění objektu musí být zařízení předem nahrazeno.

Technické zázemí pro údržbu vzduchotechniky obsahuje dílnu VZT, pracovní prostor pro VZT, sklad materiálu, sociální zařízení a pracoviště pro sváření.

Rozměr stávajícího objektu je cca 42,7 x 12,0 m.

Přestavba či odstranění jsou na uvážení soutěžícího. V případě přestavby nebo odstranění je nutné zajistit bezproblémový chod nemocničního areálu a za objekt výměníku vytvořit odpovídající náhradu. Zjednodušenou dokumentaci „DI 02 VYMENIK – EXCHANGER“ k tomuto objektu poskytujeme jako přílohu této dodatečné informace.

Odpověď uveřejněná dne 30. 5. 2017


Dodatečná informace č. 01

DOTAZ:

V knize místností u popisu typizovaných místností OAV –  jsou pravděpodobně zdvojeny šatny pro pacienty a recepce s čekárnou. (Jednou v rámci stacionáře a podruhé v příslušenství OAV)
V provozních schématech se ovšem vyskytují jen jednou. Jedná se o tytéž prostory?

Dotaz ze dne 25. 5. 2017 čas doručení: 22:30

ODPOVĚĎ:

Šatny pro pacienty a recepce s čekárnou jsou skutečně administrativní chybou v knize místností zdvojeny, jedná se o tytéž prostory. V podkladu 02 KNIHA MÍSTNOSTÍ, v listu 1-1 OCHAP OAV jsou řádky 46, 47, 48 navíc a jsou tímto vypuštěny.

 • Pro recepci (řádek 5) je ve sloupci G správný popis „pult, 1 x kanc. pozice (PC, telefon)“.
 • Pro čekárnu (řádek 6) je ve sloupci G správný popis „židle na čekání pro pacienty 15 – 20 ks“.
 • Pro šatny pro pacienty (řádek 65 a 66) je ve sloupci G správný popis: „skříňky (15ks) – převlékání pacientů, lavice nebo židle pouze k sezení při odkládání oděvu a obuvi (skříňka má cca 35cm šířku); WC + sprcha + umyvadlo

Odpověď uveřejněná dne 30. 5. 2017