VŠECHNY NÁVRHY / ALL PROPOSALS

Soutěž probíhala ve dvou fázích, anonymně a byla otevřená účastníkům z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace. Své návrhy odevzdalo 17 týmů z 5 zemí, což představuje práci nejméně 80 architektů, urbanistů, inženýrů a dalších odborníků.

The competition had two rounds, was anonymous and open to the particpiants from European Economic Area and Swiss Confederation. 17 teams from 5 countries submitted their designs, which represent the work of at least 80 architects, urbanists, engineers and other professionals.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Obecným názorem poroty je, že daný návrh nenaplnil potřebná kritéria: Projekt neodráží své okolí s ohledem na ostatní budovy. To je znatelné v případě Bedrnova pavilonu, jehož rekonstrukce není zpracována. Z toho důvodu musí být rozpočtová cena kvůli chybějícím údajům považována za částečnou. Projekt byl taktéž kritizován z hlediska funkcionality během přechodné i finální etapy – nevhodné řešení denního osvětlení, chaotická cirkulace okolo operačních sálů, nevyužití již existujících sálů, chybějící spojení mezi operačními sály a oddělením centrální sterilizace a absence dospávacích jednotek. Porota navíc zpochybnila materiálové a estetické řešení návrhu, které by mohlo případně působit obtíže s údržbou na praktické i finanční úrovni.

The general opinion of the jury was that the proposal didn´t meet the needed criteria: The project doesn´t reflect surroundings with respect to other buildings. It is noticeable in case of the Bedrna Pavilion, of which reconstruction is not elaborated. In result, the budget costs had to be considered as partial because of missing data. The project was also criticized in terms of functionality during transient stage and in final stage – non-sufficient daylight condition, chaotic circulation around operating theatres, removing existing operating theatres, missing connection between operating theatres and central sterilization and absence of recovery units. In addition, the jury questioned material and aesthetical solution of the proposal, which could possibly cause complications with maintenance on practical and financial level.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Porota ocenila architektonickou kvalitu a odvážný avšak citlivý přístup k okolnímu prostředí. Celkové schéma nabízí mnoho možností k propojení s již existujícími budovami; velmi vhodně se jeví především navržený způsob asimilace Bedrnova pavilonu. Návrh zvolil formu blízkou filozofii nového kampusu UK HK. Návrh je porotou hodnocen jako zdařilý, jmenovitě v případě konfigurace JIP a jejího propojení s operačními sály. Na druhou stranu bylo jako ne zcela funkční chápáno propojení operačních sálů a oddělení centrální sterilizace, přesto s možností ke zlepšení. Porota taktéž zmínila pravděpodobně podhodnocenou vzdělávací sekci. Fasáda návrhu je plně sklená a může být redukována. Přestože je předložený rozpočet jeden z vyšších, porota u něj shledala potenciál ke snížení.

The jury appreciated the proposal‘s architectural quality and its courageous, but still sensitive approach to its surroundings. The overall scheme offers many possibilities to connect with already existing buildings; especially its way of absorbing the Bedrna Pavilion is very pleasing. The proposal chooses a form which is close to the philosophy of the new Campus UK HK. The proposal was appraised as successful, namely in case of the configuration of ICU and its connection to operating theatres. On the other hand, connection of operating theatres and central sterilization was considered as with possibility of improvement. The jury also mentioned the possibly underestimated educational part. The proposal’s facade is fully glazed and might be reduced. Although the presented budget for the proposal was one of higher ones, the jury found it with potential for reduction.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

První reakcí poroty je především zvážení celkové formy návrhu s jeho oblou úpravou rohů silně si protiřečících s praktičností nemocniční budovy. Nepraktičnost návrhu je zřejmá i v případě funkcionality. Návrh nevytváří silnější spojení s ostatními budovami a stejně tak ani neodráží veřejný prostor v okolí, což je výrazné v případě umístění vchodu. Postrádá samostatný vchod na JIP, propojení operačních sálů a může mít potíže s denním světlem. Porota oceňuje fázování rekonstrukce, jelikož umožňuje průběžné použití výpočetní tomografie (CT). Na druhou stranu musela porota uvážit rozpočet návrhu, který se jeví jako podhodnocený, přestože je jeden z nejvyšších.

A jury´s first reaction considered the overall form of the proposal with round modulation of corners strongly contradicting with practicality of hospital building. The impracticality of the proposal was obvious even in case of functionality. The proposal doesn’t create stronger connection with other buildings and it doesn’t reflect public space around, which is significant in case of the entrance position. It lacks independent access to ICU, connection of operating theatres and it may struggle with daylight conditions. Still, the proposal has a potential to have mentioned connections worked out. The jury appreciated the phasing of the reconstruction, as it allows continuous use of the CT scanner. On the other hand, the jury had to take in consideration budget of the proposal, which even being one of the highest, seemed to be underestimated.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Porota vyslovuje pochybnosti ohledně zvolené formy projektu vzhledem k tomu, že nemá žádné spojení se svým okolním prostředím. Vizualizace nekorespondují s půdorysy. Architektonický jazyk je zvláštní a omezuje formu návrhu ve flexibilnosti, především v případě fasády. Co se týče funkcionality, porota vyjadřuje nesouhlas se strukturou ambulantního oddělení a považuje jej za podhodnocené. Problémy s přechodným obdobím jsou patrné především v případě JIP. Zde a u ordinací se navíc vyskytují obtíže s denním světlem. Přestože rozpočet je realistický, porota předpokládá, že náklady za údržbu jsou podhodnoceny.

The jury questions the chosen form of the project as it has no connection to its surroundings. In addition, the renders and the floor plans are not corresponding. The architectural language is not only peculiar, but also constricts the form from being flexible, especially in case of the facade. Regarding the functionality, the jury wasn´t satisfied with the structure of the outpatient department and considered it underestimated. Problems with transient period are recognized especially in case of ICU. In addition, ICU and some consulting rooms showed problems with daylight. Despite the budget is realistic, the jury reckoned the maintenance costs are strongly uderestimated.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Porota pokládá zpracování návrhu za kompletní opakování již existující budovy. Zpracování samotné vyvolalo několik otázek – použití barevného schématu fasády, umístění hlavního vchodu v prvním patře (2np), orientace budovy a obecná navigace v a okolo budovy. Návrh navíc nezahrnuje spojení nové a staré budovy. Na praktické úrovni se návrh střetává s mnoha obtížemi, jelikož mnoho oddělení je umístěno bez jasného odůvodnění. Pohotovost a alespoň část oddělení zobrazovacích metod by měly být na stejném podlaží a stejně tak zde není důvod, aby se JIP a operační sály nacházely v přízemí. Návrh nezohledňuje situaci během přechodného období vzhledem k tomu, že umisťuje všechna oddělení zobrazovacích metod do Bedrnova pavilonu, jehož rekonstrukce by mohla bránit v jejich používání. Stejná situace nastává v případě parkování, jehož kapacita je pro dané období podhodnocena. Bohužel autor zahrnul do rozpočtu pouze předpokládané náklady na novou budovu bez rekonstrukce Bedrnova pavilonu a tudíž je nutné považovat celý rozpočet za neúplný.

The jury regards the design of the proposal as a mere repetition of the existing building. Still, the design raised several questions – use of the color scheme of the facade, location of the main entrance on the 1st floor, orientation of the building and general navigation around the building. The proposal even doesn’t integrate connection of the new and old building. On the practical level, the proposal encounters numerous difficulties as many departments are situated without proper justification. Emergency rooms and imaging should be on the same floor, as well there is no reason why the ICU and operating theatres should be on the ground floor. Moreover, the author doesn’t consider the situation during the transient as he situated all the imaging methods in the Bedrna pavilion which could prevent its use during the reconstruction. The same situation applies to parking of which capacity is underestimated for the period. Unfortunately, the author budgeted only an estimate cost for the new building not including the reconstruction of the Bedrna Pavilion and so the whole budget has to be considered as incomplete.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Přestože architektonické pojetí návrhu není strhující, ocenila porota míru detailu zpracování a velký rozsah splnění požadavků. Zpracování opakuje ve svém schématu Bedrnův pavilon, nicméně je spojení právě s Bedrnovým pavilonem podhodnoceno, jmenovitě v horních patrech. Porota vznesla pochyby především ohledně systému cirkulace, který je smíšeně vertikálně-horizontální a je nutné, aby byl dořešen, jinak bude náročné se v budově orientovat. Přestože jsou náklady akceptovatelné, očekává porota, že náklady na údržbu budou vyšší, a to především kvůli sklené fasádě.

Even though the architecture language is not very exciting, the jury appreciated the level of detail in the design and that the requirements are met to a great extent. The design repeats in its scheme the Bedrna pavilion, however the connection with Bedrna pavilion is slightly underestimated, namely in the upper floor. The jury questioned mainly the system of the circulation which is vertical-horizontal mixed and needs to be solved; otherwise it will be difficult to navigate oneself in the building. Even though the costs are acceptable, the jury expects that the maintenance costs would be higher, especially because of glazed facade.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Návrh usiluje o předložení experimentálního přístupu k nové budově, ale selhává ve splnění jejích funkčních požadavků. Celkově se návrh zdá být jaksi iracionální a nekompletní. Návrh vypracovává „přeformalizovanou“ strukturu, která je viditelná především v případě fasády a zároveň nenaplňuje soutěžní zadání. V projektu se nalézá vysoký nepoměr využitelného a nevyužitelného prostoru, spojení mezi operačními sály a spojení centrální sterilizace s operačními sály chybí a rekonstrukce Bedrnova pavilonu není vůbec vypracována. Projekt je nepraktický i vzhledem k využívání několika pododdělení a provozních prostor – například umístěním JIP daleko od Bedrnova pavilonu bez silné vazby, přemístěním centrálního skladu do budovy, nebo vytvořením několika přebytečných vstupů.

However, the proposal struggles to offer an experimental approach to the new building, it fails to meet its functional requirements. The overall project seems to be irrational and incomplete. The project elaborates an over-formal structure, which is visible especially in case of the façade and it also doesn’t fulfill the competition brief. In the project, there is a high disproportion of usable and non-usable space, connections between operating theatres and connection of operating theatres with central sterilization are missing and the reconstruction of the Bedrna pavilion is not worked-out at all. The project is impractical also regarding the use of several departments and utilities – for example the location of the intensive care unit with a weak link to the Bedrna pavilion, relocation of the central warehouse inside the building or the creation of excessive multiple entrance points.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Návrh se pokouší vytvořit modulový systém, který aplikuje i na Bedrnův pavilon. Autor přistupuje k návrhu v jakémsi funkčním, až utilitárnímu režimu a jeho architektonické pojetí návrhu se zdá jaksi nemotivované. Návrh využívá funkcionalistické koncepty, které mohou být benefitem i rizikem při dalším rozvoji nemocnice. Porota ocenila především řešení ambulantního oddělení a funkční napojení zobrazovacích metod. Na druhou stranu porota shledala jako problematické oddělení funkčně sepjatých oddělení, větší vzdálenost perioperační magnetické rezonance a JIP, složité využití dospávací jednotky během rekonstrukce Bedrnova pavilonu nebo obecné plýtvání prostorem. Nicméně shledala porota, že tyto nedostatky mohou být změněny a opraveny. Rozpočet se zdá být rozumný, avšak náklady na údržbu skleněné okruhové dvorany mohou být vyšší.

The proposal develops a module system which applies also to the Bedrna pavilion. Authors approach to the proposal seems to be strictly functional, almost utilitarian, and the architecture of the design seems to be unmotivated. The proposal uses functionalist concepts which can be beneficial and also problematic in future development of the hospital. The jury appreciated especially the outpatient department and functional imaging department. On the other hand, the jury found as problematic separations between functionally connected, distant perioperative MRI and ICU, complicated use of the recovery unit during the reconstruction of the Bedrna pavilion, or general waste of the space. However, the jury found out these deficiencies as having potential for change and improvement. The budget seems to be reasonable, but cost of maintenance of glazed circulation patio can be higher.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Návrh využívá poměrně jednoduché a tradiční schéma, avšak architektonické pojetí zpracování postrádá požadovanou architektonickou kvalitu a ani se mu nedaří integrovat novou budovu do původního komplexu. Návrh navíc nesplňuje funkční potřeby, jelikož uspořádává boxy na JIP jako dvoulůžkové pokoje, nevytváří jasné propojení operačních sálů a navržená všeobecná cirkulace skrze lůžková oddělení je dysfunkční. Návrh navíc nezahrnuje rekonstrukci Bedrnova pavilonu. Na druhou stranu autor navrhuje objemově úspornou formu, která by zajistila jisté a nízké náklady. Přesto má celkový projekt minimální potenciál k realizaci.

The proposal uses quite simple and traditional scheme, but the architecture of the design lacks the demanded quality and is not even successful in integrating the new building within the former complex. The proposal also doesn’t fulfil functional needs as ICU boxes are organized as twin rooms, connection of operation theatres is not clear and general circulation through wards is dysfunctional. In addition, the proposal doesn’t incorporate reconstruction of the Bedrna pavilion. On the other hand, the author suggests easy volumetric form, which would guarantee safe and low cost. Still, the overall project has a minimal potential for realization.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Porota ocenila nižší, „kampusovou“ myšlenku návrhu, nicméně použití křížového schématu v celkovém zpracování a v případě rekonstrukce Bedrnova pavilonu vedoucí k jeho zmenšení, je zvláštní. Návrh předkládá jasné rozvržení a dobrou organizaci operačních sálů, avšak je neuspokojivý co se týče urbanistického kontextu vedoucího k jeho nesprávné orientaci a nesystematické organizace (například umístění nemocničního parkování na pozemek UK HK). Návrh se řídí rigidním schématem, které jej přehušťuje. Autor se pokouší zajistit efektivní systém založený na cirkulaci, avšak nedaří se jej systematizovat. Problematický je taktéž proces rekonstrukce, jelikož autor nezachovává Bedrnův pavilon a přidává bezdůvodně třetí fázi rekonstrukce, čímž se odchyluje od daného programu. Investiční náklady a náklady na provoz a údržbu jsou přiměřené.

The jury appreciated lower, “campus” idea of the proposal, nevertheless the use of the cross scheme in the overall design and in the case of the reconstruction of the Bedrna pavilion leading to its diminishment, is peculiar. The proposal offers clear zoning and good organization of operating theatres, but it is disappointing regarding the urban context leading to its inappropriate orientation and unsystematic organization (for example putting the hospital parking on UK HK property). The proposal follows a rigid scheme which makes it over-dense. The author tries to establish an effective system based on the circulation, but it fails to be systematic. The problem is also the process of reconstruction as the author doesn’t preserve Bedrna pavilion and adds a third phase of the reconstruction without justification, which is out of the set program. The investment costs and operational budgeting seems appropriate.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Návrh využívá silné, avšak základní pravoúhlé schéma. Bohužel autor nevyužil jednoduchost pro svůj prospěch a integruje do zpracování několik nepraktických prvků. Cirkulace je pravoúhlá, vstupní prostory jsou nedostatečné a návrh navíc ani neřeší proporce sjednocených prostor. Návrh taktéž postrádá funkcionalitu formulovanou v požadavcích – operační sály nejsou propojené, JIP je izolována, LERV zcela chybí, oddělení zobrazovacích metod má nejasně specifikované vstupy a technické prostory jsou nevhodně umístěny na střeše nad atriem. Celkově je vizuální forma návrhu líbivá, aniž by řádně artikulovala program budovy. Z toho důvodu jsou předpokládané náklady hodnoceny jako neúplné.

The proposal uses strong, but basic scheme of rectangular form. Unfortunately, the author didn’t use the simplicity for its benefit and incorporates in the design several unpractical aspects. The circulation is rectangular, entrance premises are insufficient and the proposal even doesn’t consider the scale of unified areas. The proposal also lacks functionality formulated in the competition brief – operating theaters are not connected, ICU is isolated, LERV rooms are missing at all, imaging methods rooms have unclear entrances and technical rooms are located inconveniently on the roof above atrium. Altogether, the visual form of the proposal is superficially appealing without articulating properly program of the building. That is also the reason why the cost estimate is evaluated as incomplete.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Jedná se o velmi systematický projekt. Řešení je velmi efektivní, kompaktní a chytré. Organizace okolo hlavní osy velmi dobře funguje. Vertikální vztahy jsou logické a spojení nové a původní budovy v jeden blok je rozumné, systematické a opodstatněné, čímž navíc umožňuje velkou flexibilitu a další rozvoj v budoucnu. Porota taktéž ocenila, že je návrh realizovatelný a funkční. Přestože je ambulance pokládána za velmi dobře navrženou, několik dalších oddělení by mělo být částečně reformulováno – čisté a nečisté chodby nejsou zcela jasné, JIP není správně orientována a pohotovost by měla mít lepší návaznost na CT. Návrh by mohl být víc propracovaný, co se týče architektonického pojetí a výběru materiálů přinášející pocit pohodlí uživatelům budovy, především v případě fasády. Investiční náklady na objekt jsou lehce podhodnoceny a náklady na provoz a údržbu jsou přiměřené.

It is a very systematic project. The solution is very efficient, compact and clever. The organization around the main axis works well. The vertical relations are logical and the connection of the new and old building in one block is sensible, systematic and reasonable, allowing great flexibility and development in the future. The jury also appreciated that the proposal is feasible and functional. Although the outpatient department was considered as well done, several other departments would need slight reformulation – clean and unclean corridors are unclear, ICU is not appropriately oriented and emergency rooms have to have better connection with the CT. The proposal could be more elaborated regarding the architecture and material selection bringing more cozy to the user of the building, especially in case of the façade. The budgeting is slightly underestimated and the operational fees seem to be appropriate to proposal.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Návrh následuje jednoduché racionální schéma orientované podél centrální páteře nabízející mnoho možností, ačkoli používá velmi obyčejný architektonický jazyk. Autor pracuje velmi dobře s opakování a velmi zdařile začleňuje původní budovu do nového konceptu. Porota ocenila funkčnost cirkulace a uspořádání většiny oddělení krom JIP, která nemůže být vedle ambulance vzhledem k hygienickým předpisům. Co se týče vnějšího prostoru, návrh nabízí dobrou kombinaci parku a veřejné dopravy a propojení s jinými nemocničními zařízeními – přemostění k parkovacímu domu a tunel umožňující propojení se stravovacím odborem. Krom toho projekt umožňuje velmi snadnou údržbu a investiční náklady včetně nákladů na provoz a údržbu jsou v akceptovatelných mezích.

The proposal follows a simple rational scheme oriented along a central backbone offering a lot of possibilities, while using quite an ordinary architectural language. The author works really well with the repetition and he is successful in integrating the old building into the new concept. The jury appreciated the functionality of circulation and the arrangement of the most of departments, except ICU which has to be strictly divided from the outpatient department due to hygiene regulations. Regarding the outer space, the proposal offers a simple combination of a parking and public transport and connectivity to other hospital facilities – bridge connection to parking house and tunnel to the catering. Beside of that, the project allows very simple maintenance. The budgeting and service fees are within the acceptable range.


Hodnocení soutěžní porotou / Evaluation by the Jury

Porota posoudila návrh jako formalistický bez náležitého vypracování vnitřního programu. Projekt se zaměřuje především na zazelenění fasády, ale selhává v nabídnutí specifické interpretace funkčnosti. Pro porotu bylo náročné hodnotit návrh, vzhledem k tomu, že je velmi schematický. Porota shledala projekt jako nevydařený i s ohledem na nedostatečnou komplexnost projektu. Opomíjí rekonstrukci Bedrnova pavilonu a všechny technické služby jsou přesunuty do staré budovy, ale není jasné, zda pouze na přechodné období nebo ve smyslu trvalého umístění. Investičně hodnotí porota objekt jako podhodnocený a provozní náklady jsou nereálně nízké.

The jury considered the proposal as formalistic without proper elaboration of the inner program. The project focuses mainly to greenify the façade, but it fails in offering a particularized interpretation of the functionality. For the jury, it was difficult to evaluate the proposal as it is very schematic. The jury found the project unsuccessful also in terms of the project’s insufficient complexity. It disregards the reconstruction of the Bedrna pavilion, all the technical services are moved to the old building, but it is not clear whether it is just for the transition period or in the sense of permanent positioning. By the view of investment and service costs evaluates jury this proposal as underestimated.


Návrh č. 13 byl vyřazen ze soutěže pro nesplnění soutěžních podmínek a návrhy č. 16 a 17 byly odevzdány po ukončení lhůty pro podání návrhů.
The proposal No 13 was excluded for violating of the competition conditions, and proposals Nos 16 and 17 were submitted after the deadline.