VÝSLEDKY / RESULTS

1. cena / 1st prize

M2AU – Norbert Obršál, Jan Kubát, Radomír Feňo / (CZ) / návrh č. 3 ve II. fázi a č. 6 v I. fázi – proposal No. 3 in Phase 2 and No. 6 in Phase 1

Hodnocení Soutěžní porotou v 1. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 1

Přestože architektonické pojetí návrhu není strhující, ocenila porota míru detailu zpracování a velký rozsah splnění požadavků. Zpracování opakuje ve svém schématu Bedrnův pavilon, nicméně je spojení právě s Bedrnovým pavilonem podhodnoceno, jmenovitě v horních patrech. Porota vznesla pochyby především ohledně systému cirkulace, který je smíšeně vertikálně-horizontální a je nutné, aby byl dořešen, jinak bude náročné se v budově orientovat. Přestože jsou náklady akceptovatelné, očekává porota, že náklady na údržbu budou vyšší, a to především kvůli prosklené fasádě.

Even though the architecture language is not very exciting, the jury appreciated the level of detail in the design and that the requirements are met to a great extent. The design repeats in its scheme the Bedrna pavilion, however the connection with Bedrna pavilion is slightly underestimated, namely in the upper floor. The jury questioned mainly the system of the circulation which is vertical-horizontal mixed and needs to be solved; otherwise it will be difficult to navigate oneself in the building. Even though the costs are acceptable, the jury expects that the maintenance costs would be higher, especially because of glazed facade.

Hodnocení Soutěžní porotou ve 2. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 2

Porota oceňuje jednoduchost systému cirkulace materiálu, pacientů, zaměstnanců a veřejnosti. Jasná spojení uvnitř návrhu umožňují velmi jednoduché napojení oddělení Urgentní medicíny (ve stávajícím pavilonu č. 50) ve všech 3 podlažích. Tento návrh nabídl nejlepší fázování výstavby, které umožňuje budoucí rozvoj jižním směrem, a v neposlední řadě také velmi dobře provedené dispozice, které se budou jednoduše přizpůsobovat změnám uvnitř navržených budov. Mezi dalšími pozitivy tohoto návrhu porota oceňuje efektivní řešení Standardních lůžkových oddělení a kvalitu provedení JIP, centrální sterilizace a operačních sálů. Předložené investiční a provozní náklady jsou dle poroty v optimálních mezích.

The Jury appreciates the simplicity of the circulation system of the material, patients, employees and public. The clear links inside allows very simple connection to Emergency department (in existing building No. 50) on all three floors. This design offers the best phasing allowing the future development to the South and also really nice layouts, which can easily adapt to future changes inside the proposed buildings. Among the other positives of this proposal the Jury emphasizes the efficient solution of the floors of Standard bed ward department and the quality of ICUs, Sterile processing department and Operation theatre wing solution. Declared investment and service costs are according to Jury within optimal range.


2. cena / 2nd prize

NEXT LEVEL TEAM – Pelčák a partner architekti s.r.o.  / LT PROJEKT a.s. Brno / (CZ) – Petr Pelčák, Luděk Tomek, Michaela Brychtová, Jan Foltýnek, Jan Kocmánek, Lenka Ľuptaková, Filip Musálek, Jan Pospíšil, Petr Tomický, Petr Uhrín, David Vahala, Filip Zlámal / návrh č. 2 ve II. fázi a č. 14 v I. fázi – proposal No. 2 in Phase 2 and No. 14 in Phase 1

Hodnocení Soutěžní porotou v 1. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 1

Návrh následuje jednoduché racionální schéma orientované podél centrální páteře nabízející mnoho možností, ačkoli používá velmi obyčejný architektonický jazyk. Autor pracuje velmi dobře s opakování a velmi zdařile začleňuje původní budovu do nového konceptu. Porota ocenila funkčnost cirkulace a uspořádání většiny oddělení krom JIP, která nemůže být vedle ambulance vzhledem k hygienickým předpisům. Co se týče vnějšího prostoru, návrh nabízí dobrou kombinaci parku a veřejné dopravy a propojení s jinými nemocničními zařízeními – přemostění k parkovacímu domu a tunel umožňující propojení se stravovacím odborem. Krom toho projekt umožňuje velmi snadnou údržbu a investiční náklady včetně nákladů na provoz a údržbu jsou v akceptovatelných mezích.

The proposal follows a simple rational scheme oriented along a central backbone offering a lot of possibilities, while using quite an ordinary architectural language. The author works really well with the repetition and he is successful in integrating the old building into the new concept. The jury appreciated the functionality of circulation and the arrangement of the most of departments, except ICU which has to be strictly divided from the outpatient department due to hygiene regulations. Regarding the outer space, the proposal offers a simple combination of a parking and public transport and connectivity to other hospital facilities – bridge connection to parking house and tunnel to the catering. Beside of that, the project allows very simple maintenance. The budgeting and service fees are within the acceptable range.

Hodnocení Soutěžní porotou ve 2. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 2

Tento návrh je dle hodnocení poroty velmi kompaktní a efektivní. Logistika a workflow navrhovaného vnitřního schématu jsou velmi čisté. Porota oceňuje návrh flexibilního řešení parkování. V rámci zdravotnických provozů poskytuje návrh systematicky uspořádané oddělení ambulancí, zobrazovacích metod a JIP. Naproti tomu fázování výstavby neodpovídá jasně na otázku fungování dospávací jednotky a operačních sálů v době rekonstrukce pavilonu Akademika Bedrny. Předložené investiční a provozní náklady jsou dle poroty v optimálních mezích.

This proposal is according to Jury very solid and effective. Logistics and workflow of the proposed inner scheme is very clear. The Jury appreciates the attempt to propose flexible solution of the parking. Within the framework of the medicinal services it proposes systematically organized Outpatient department, Imaging methods and ICUs. However the phasing of the building process does not give the clear answer of the functionality of the Operating theatres and Recovery unit during the reconstruction of Academic Bedrna pavilion. Declared investment and service costs are according to Jury within optimal range.


3. cena / 3rd prize

Ing. arch. Ondřej Chybík, MAS ETH (CHKAU) / Ing. arch. Michal Krištof (CHKAU) /  Ing. et Ing. arch. Jan Vrbka (TheBüro) / Ing. arch. Vladimír Pacek (K4) / Ing. arch. Miloš Schneider (K4) / (CZ) / návrh č. 4 ve II. fázi a č. 2 v I. fázi – proposal No. 4 in Phase 2 and No. 2 in Phase 1

Hodnocení Soutěžní porotou v 1. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 1

Porota ocenila architektonickou kvalitu a odvážný avšak citlivý přístup k okolnímu prostředí. Celkové schéma nabízí mnoho možností k propojení s již existujícími budovami; velmi vhodně se jeví především navržený způsob asimilace Bedrnova pavilonu. Návrh zvolil formu blízkou filozofii nového kampusu UK HK. Návrh je porotou hodnocen jako zdařilý, jmenovitě v případě konfigurace JIP a jejího propojení s operačními sály. Na druhou stranu bylo jako ne zcela funkční chápáno propojení operačních sálů a oddělení centrální sterilizace, přesto s možností ke zlepšení. Porota taktéž zmínila pravděpodobně podhodnocenou vzdělávací sekci. Fasáda návrhu je plně sklená a může být redukována. Přestože je předložený rozpočet jeden z vyšších, porota u něj shledala potenciál ke snížení.

The jury appreciated the proposal‘s architectural quality and its courageous, but still sensitive approach to its surroundings. The overall scheme offers many possibilities to connect with already existing buildings; especially its way of absorbing the Bedrna Pavilion is very pleasing. The proposal chooses a form which is close to the philosophy of the new Campus UK HK. The proposal was appraised as successful, namely in case of the configuration of ICU and its connection to operating theatres. On the other hand, connection of operating theatres and central sterilization was considered as with possibility of improvement. The jury also mentioned the possibly underestimated educational part. The proposal’s facade is fully glazed and might be reduced. Although the presented budget for the proposal was one of higher ones, the jury found it with potential for reduction.

Hodnocení Soutěžní porotou ve 2. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 2

Porota si váží osvěžujícího a vynalézavého designu tohoto návrhu a autorova elánu při splnění všech doporučení poroty z předchozí fáze. Návrh vykazuje velký vývoj mezi soutěžními fázemi. Navrhované použití několika vstupních bodů je vnímáno jako pozitivum projektu. Medicínské provozy mají dle poroty silné stránky v JIP a oddělení ambulancí se svou přímou vazbou na zobrazovací metody. Lokalizace technického zařízení budovy do 2. podlaží se však z hlediska provozu budovy i budov navazujících jeví jako sporné. Investiční a provozní náklady se zdají být lehce podhodnoceny vzhledem k deklarovanému objemu návrhu.

The Jury values the refreshing and inventive design of this proposal and the author’s enthusiasm in fulfilling the recommendation from the Phase 1. The design shows great development within the competition phases. The proposed multiple entrance points are seen as a positive for the project. The medicinal services have according to the Jury strengths in ICUs and Outpatient department with its on level connection to Imaging methods wing. However the localization of the HVAC and other technical equipment to the 2nd floor seems to be questionable. Investment costs and service fees seem slightly underestimated compared to the declared volume.


finalista / finalist

ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. / Ing. arch. Tereza Jirásková – Hradec Králové – CZ / návrh č. 1 ve II. fázi a č. 8 v I. fázi – proposal No. 1 in Phase 2 and No. 8 in Phase 1

Hodnocení Soutěžní porotou v 1. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 1

Návrh se pokouší vytvořit modulový systém, který aplikuje i na Bedrnův pavilon. Autor přistupuje k návrhu v jakémsi funkčním, až utilitárnímu režimu a jeho architektonické pojetí návrhu se zdá jaksi nemotivované. Návrh využívá funkcionalistické koncepty, které mohou být benefitem i rizikem při dalším rozvoji nemocnice. Porota ocenila především řešení ambulantního oddělení a funkční napojení zobrazovacích metod. Na druhou stranu porota shledala jako problematické oddělení funkčně sepjatých oddělení, větší vzdálenost perioperační magnetické rezonance a JIP, složité využití dospávací jednotky během rekonstrukce Bedrnova pavilonu nebo obecné plýtvání prostorem. Nicméně shledala porota, že tyto nedostatky mohou být změněny a opraveny. Rozpočet se zdá být rozumný, avšak náklady na údržbu skleněné okruhové dvorany mohou být vyšší.

The proposal develops a module system which applies also to the Bedrna pavilion. Authors approach to the proposal seems to be strictly functional, almost utilitarian, and the architecture of the design seems to be unmotivated. The proposal uses functionalist concepts which can be beneficial and also problematic in future development of the hospital. The jury appreciated especially the outpatient department and functional imaging department. On the other hand, the jury found as problematic separations between functionally connected, distant perioperative MRI and ICU, complicated use of the recovery unit during the reconstruction of the Bedrna pavilion, or general waste of the space. However, the jury found out these deficiencies as having potential for change and improvement. The budget seems to be reasonable, but cost of maintenance of glazed circulation patio can be higher.

Hodnocení Soutěžní porotou ve 2. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 2

Porota je toho názoru, že tento návrh nevykazuje od 1. fáze podstatné zlepšení. Problémy z první fáze udržel a přidal nové dysfunkce a problémy, které nemohou být opraveny bez signifikantní změny celého projektu (dislokované JIP a nedostatečná propojení). Hlavní napojení do Bedrnova pavilonu je nešťastné kvůli fázování. Navrhované schéma se zdá být velmi rigidní a postrádá flexibilitu pro budoucí vývoj nemocnice. Hlavní vstupy jsou soustředěny v západním rohu a kvalita městského prostoru se podobá nákupnímu středisku. Navrhovaný dodatečný objem nemá smysl. Investičně je návrh velice nadhodnocen a množství nevyužitých vnitřních ploch pouze zvyšuje náklady na údržbu.

The Jury states that this proposal does not have any essential improvement from Phase I. It kept the problems from the Phase 1 and adds new dysfunctions and problems, that couldn’t be repaired without changing the whole project (Dislocated ICUs and weak connections). Main Connection through the Bedrna pavilion is unfortunate because of phasing. Proposed scheme seems very rigid and lacks flexibility for the future development of the hospital. Main entrances are concentrated in West corner and quality of urban space resembles shopping mall. Proposed additional volume makes no sense. By means of investment costs is the proposal greatly overestimated and the sum of unused interior spaces only rise the service costs.


finalista / finalist

DOMY spol. s.r.o. / JIKA-CZ s.r.o. / Praha, Smiřice  (CZ) – Ing. arch. Jan Topinka, Ing. arch. Michal Juha / návrh č. 5 v II. fázi a č. 12 v I. fázi – proposal No. 5 in Phase 2 and No. 12 in Phase 1

Hodnocení Soutěžní porotou v 1. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 1

Jedná se o velmi systematický projekt. Řešení je velmi efektivní, kompaktní a chytré. Organizace okolo hlavní osy velmi dobře funguje. Vertikální vztahy jsou logické a spojení nové a původní budovy v jeden blok je rozumné, systematické a opodstatněné, čímž navíc umožňuje velkou flexibilitu a další rozvoj v budoucnu. Porota taktéž ocenila, že je návrh realizovatelný a funkční. Přestože je ambulance pokládána za velmi dobře navrženou, několik dalších oddělení by mělo být částečně reformulováno – čisté a nečisté chodby nejsou zcela jasné, JIP není správně orientována a pohotovost by měla mít lepší návaznost na CT. Návrh by mohl být víc propracovaný, co se týče architektonického pojetí a výběru materiálů přinášející pocit pohodlí uživatelům budovy, především v případě fasády. Investiční náklady na objekt jsou lehce podhodnoceny a náklady na provoz a údržbu jsou přiměřené.

It is a very systematic project. The solution is very efficient, compact and clever. The organization around the main axis works well. The vertical relations are logical and the connection of the new and old building in one block is sensible, systematic and reasonable, allowing great flexibility and development in the future. The jury also appreciated that the proposal is feasible and functional. Although the outpatient department was considered as well done, several other departments would need slight reformulation – clean and unclean corridors are unclear, ICU is not appropriately oriented and emergency rooms have to have better connection with the CT. The proposal could be more elaborated regarding the architecture and material selection bringing more cozy to the user of the building, especially in case of the façade. The budgeting is slightly underestimated and the operational fees seem to be appropriate to proposal.

Hodnocení Soutěžní porotou ve 2. fázi / Evaluation by the Jury in Phase 2

Základní krychlová struktura tohoto návrhu byla silným elementem tohoto návrhu, ale během rozpracování návrhu do druhé fáze se díky zvětšení základních elementů stala komplikací. Porota oceňuje konzervativní přístup ke stávajícímu pavilonu Akademika Bedrny. Cirkulace v návrhu se zdá zbytečně nadhodnocená. Soutěžícím deklarované investiční náklady jsou v reálných mezích, ale porota se domnívá, že neodpovídají nadhodnocenému objemu návrhu a náklady na provoz a údržbu jsou nad očekávání vysoké.

The basic cubic structure of this proposal was strong side of this proposal, but in transition to the second phase, due to the growth of these elements, it seems to be a complication. The Jury appreciates the conservative approach to the existing Bedrna pavilion. Circulation within the proposal seems to be overestimated. The investment costs, declared by the participant, seem to be real, but the Jury presumes that it doesn’t correspond with the overestimated volume of the proposal and the service and maintenance fees are overestimated.